Problematika výtlkov

Tento dokument vo forme manuálu zhŕňa všetky základné informácie slúžiace k efektívnejšiemu riešeniu podnetov týkajúcich sa výtlkov a zároveň predstavuje zákonné postupy, ktoré môžu situáciu zjednodušiť.

Počet podnetov z kategórie výtlkov postupne od roku 2010 (1 podnet) rástol. V roku 2018 dosiahol hodnotu 1 234 podnetov a tvoril celkovo desatinu zo všetkých zadaných podnetov. Medzi rokmi je možné pozorovať trend stúpajúceho počtu tohto typu podnetov, pričom vrchol predstavuje rok 2018 s celkovo 1 234 nahlásenými skládkami. Podiel vyriešených podnetov (s výnimkou roku 2010) dlhodobo až do roku 2016 presahoval 60 %. Od roku 2015 však pozorujeme postupný pokles podielu vyriešených podnetov.

Tento materiál je výstupom projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.