Manuál – rušenie nočného kľudu

Tento materiál je výstupom projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa

Samosprávy dostávajú prostredníctvom Odkazu pre starostu rôznorodé podnety. Rozhodli sme sa bližšie sa pozrieť na tie, ktoré sú síce obsahom totožné, no samosprávy k ich riešeniu pristupujú odlišne a s rôznymi výsledkami. Cieľom je predstavenie najlepšej praxe, ktorá môže poslúžiť ako inšpirácia pre postupy práve vo vašom meste či obci. 

Za účelom vytipovania problematických oblastí boli oslovení administrátori a administrátorky portálu. Následne sme sa obrátili aj na niektoré samosprávy

Z kombinácie odpovedí od administrátorského tímu a samospráv vzišlo 6 tém, a to: 

  • parkovanie, 
  • výtlky, 
  • čierne skládky, 
  • rušenie nočného pokoja, 
  • autovraky, 
  • kosenie. 

Všetky boli najskôr predmetom analýz, následne boli na ich základe vytvorené samostatné manuály, vrátane toho, ktorý práve držíte v rukách. 

Obsahuje základné informácie slúžiace k efektívnejšiemu riešeniu podnetov týkajúcich sa rušenia nočného kľudu a zároveň vyjasňuje zákonné postupy, ktoré môžu zlepšiť existujúcu situáciu. 

Z každoročných analýz kategórií podnetov zaznamenaných na portáli Odkaz pre starostu vyplýva, že počet podnetov zameraných na problematiku nočného pokoja od roku 2011 kolísavo rástol. V roku 2018 dosiahol hodnotu 56 podnetov a celkovo tvoril pol percenta zo všetkých podnetov.1 Čo je však zásadnejšie, úspešnosť riešenia podnetov týkajúcich sa nočného kľudu je v porovnaní s inými kategóriami dlhodobo podpriemerná. Totiž, úroveň vyriešených podnetov sa od roku 2010 pohybuje v priemere na úrovni 58,6 %, zatiaľ čo pri skúmanej oblasti ide o 36 %. 

Tento trend súvisí s existujúcou právnou úpravou a charakterom samotného podnetu. V prvom rade, samospráva nemá dostatočné kompetencie na to, aby vedela regulovať problematiku hluku, a teda pôsobiť preventívne. Vie len reagovať na konkrétny problém narušenia verejného poriadku, predovšetkým prostredníctvom mestskej/obecnej polície. V druhom rade, rušenie nočného kľudu je potrebné riešiť v momente, keď k nemu dochádza. 

Obyvatelia by mali v čase rušenia obratom kontaktovať príslušníkov mestskej/obecnej polície. V prípade, ak dôjde k zrejmému zásahu do pokojného stavu, môžu sa domáhať ochrany od samosprávy. Mesto či obec má možnosť v takomto prípade konať (zásah predbežne zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav). Takéto opatrenie má spravidla povahu predbežného opatrenia. 

Nahlasovanie podnetov cez Odkaz pre starostu odporúčame v prípade opakujúcich sa problémov s rušením nočného pokoja. Pri zadávaní podnetov odporúčame jasnú a prehľadnú formuláciu problému, ktorá spočíva najmä v opise zdroja hluku, frekvencie hluku, prípadne v návrhu riešenia danej situácie.