Sprievodca výberom strednej školy

Sprievodca výberom strednej školy a prijímacím konaním je ďalšou z publikácií vydanou v rámci projektu Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu, ktorého cieľom je prispieť k takému výberu žiakov a študentov najmä na stredné a vysoké školy, ktorý bude spravodlivý a transparentný, založený nielen na vedomostiach, ale aj na ich schopnostiach. Je určená pre rodičov a uchádzačov akejkoľvek vekovej kategórie o štúdium na strednej škole v školskom roku 2006/2007.

Prvá časť príručky približuje čitateľovi základné fakty o stredných školách (SŠ) na Slovensku a kroky pri výbere vhodnej školy. Druhá časť obsahuje podrobné informácie o postupoch pred, počas a po prijímacej skúške, a tiež uvádza prehľad špeciálnych prípadov prijímania (prestup na inú školu, zanechanie štúdia, súkromné školy, prijímanie na SŠ v zahraničí a pod.). V prílohe sú vzory dokumentov (rozhodnutie o prijatí, odvolanie, zápisný líštok ai.), ako aj odpovede na často kladené otázky týkajúce sa výberu školy, prijímacieho konania, prestupu a pod.

Autorkami publikácie sú Jarmila Braunová a Martina Kubánová. Na jej príprave sa podieľali viacerí odborníci z praxe: zamestnanci školskej inšpekcie, pedagogicko-psychologických poradní a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, aby zozbieranými komplexnými informáciami pomohli rodičom a žiakom základných škôl pri neľahkom rozhodovaní o budúcom štúdiu a povolaní.