Správa o monitoringu prijímacieho konania na vybrané vysoké školy v SR v roku 2003

V roku 2003 uskutočnil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI po druhýkrát monitoring prijímacieho konania na vybrané vysoké školy (VŠ) v SR. Súbor pozostával z dvadsiatichdvoch VŠ, na ktorých bol v roku 2002 najväčší previs počtu prihlásených nad počtom prijatých. Monitoring je súčasťou projektu Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu, ktorý podporuje Open Society Institute. V rámci komponentu A tohto projektu SGI monitoruje prijímacie konanie na SŠ a VŠ a následne analyzuje získané údaje.

Dlhoročný nepomer medzi ponukou voľných miest na vysokých školách a rastúcim počtom záujemcov o štúdium priniesol vo vzťahu škôl a verejnosti množstvo deformácií. Patrí medzi ne aj skutočnosť, že vysoké školy necítia tlak či povinnosť skladať verejnosti účty zo svojej činnosti v podobe transparentného správania. Dlhodobým cieľom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť je motivovať a prispieť k obsahovej i procesnej zmene prijímacieho konania na vysoké, ale i stredné školy.