Na vedľajšej koľaji

Rómske deti na Slovensku nadmerne často navštevujú špeciálne základné školy pre žiakov s mentálnym postihnutím, ak aj zohľadníme ich väčšiu zdravotnú rizikovosť. Keďže vzdelanie získané v špeciálnej základnej škole nie je rovnocenné so vzdelaním bežnej základnej školy, obmedzuje možnosti ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa na trhu práce pre významnú časť rómskej populácie. Vzhľadom na demografický vývoj môže mať mrhanie vzdelávacím potenciálom rómskych detí obrovské dôsledky pre strednodobý a dlhodobý rozvoj slovenského hospodárstva.

Predkladaná štúdia dospieva na základe terénneho výskumu k záveru, že jedným z dôvodov nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom školstve je samotný proces zaraďovania a preraďovania žiakov v základnom školstve – bežnom i špeciálnom. Poukazuje na medzery v legislatíve, nedostatky v jej dodržiavaní a širšie problémy v systéme vzdelávania. K vnútorným znevýhodňujúcim a diskriminačným činiteľom v procese zaraďovania (dieťa a jeho rodinné prostredie, kultúrne a sociálne faktory) sa teda pridávajú aj vonkajšie (inštitucionálne a materiálne), ktorých eliminácia je v kompetencii tvorcov verejnej politiky.

Podkladom štúdie bol výskum v dvoch typoch inštitúcií podieľajúcich sa na zaraďovaní detí v základnom školstve. Vo vzorke bolo 8 okresných pedagogicko-psychologických poradní a 28 základných a špeciálnych základných škôl. Výskum sa uskutočnil v mesiacoch marec – máj 2003 a informácie boli získavané na základe poloriadeného rozhovoru s riaditeľmi uvedených inštitúcií.