Správa o hodnotení výročných správ verejných vysokých škôl (apríl 2008)

Správa je výsledkom projektu Hodnotenie výročných správ verejných vysokých škôl.

Správa obsahuje:

– metodiku hodnotenia výročných správ a činnosti, 

– analýzu výročných správ,

– rebríček vysokých škôl vytvorený na základe kvality výročných správ o činnosti, 

– odporúčania pre vysoké školy a Ministerstvo školstva SR,

Správa je návodom na skvalitnenie výročných správ vysokých škôl o činnosti.