Slovenskí odborníci predstavili na konferencii odporúčania pre vládnu politiku v oblasti iniciatív stratégie Európa 2020

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) 14. novembra uzavreli konferenciou Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa sériu podujatí, ktoré zorganizovali v priebehu marca až októbra 2011 s cieľom iniciovať odbornú diskusiu o stratégii Európa 2020 a jej realizácii v slovenských podmienkach.

Podujatia viedli slovenskí odborníci na jednotlivé iniciatívy stratégie Európa 2020 – Inovácia v Únii, Mládež v pohybe, Digitálna agenda pre Európu, Európa efektívne využívajúca zdroje, Priemyselná politika vo veku globalizácie, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta a Európska platforma na boj proti chudobe. Pokúsili sa priniesť komplexný pohľad na problematiku, ktorou sa jednotlivé iniciatívy zaoberajú – od identifikovania hlavných problémov a ich príčin cez zhodnotenie súčasných politík, ich prínosov, ale aj nedostatkov, až k odporúčaniam a návrhom potrebných opatrení, ktoré by súčasný stav v oblasti jednotlivých iniciatív pomohli zlepšiť. Práve konferencia mala za cieľ zhrnúť tieto odporúčania odborníkov za účasti aktérov, ktorí majú reálny vplyv na ich implementáciu. Okrem vládnych predstaviteľov, predstaviteľov Európskej komisie, zahraničných veľvyslancov boli na konferenciu prizvaní aj zástupcovia podnikateľského, akademického a neziskového sektora, ktorí sú aktívni v oblastiach iniciatív stratégie Európa 2020.

Odporúčania pre vládnu politiku v oblasti vedy, výskumu a vývoja, vysokoškolskej mobility, e-governmentu a informačnej spoločnosti, efektívneho využitia prírodných zdrojov, podnikateľského prostredia, aktívnej politiky trhu práce a v oblasti sociálnej inklúzie sú tiež podrobne opísané v publikácii Európa 2020 – inteligentná, udržateľná a inkluzívna Európa s podtitulom Odporúčania pre Slovensko, ktorá vyšla pri príležitosti konferencie.