Preč s nulkáčskymi problémami! Pomôcka pre učiteľov nultých a prvých ročníkov

Každý začiatok je ťažký. Ľahké to nemá ani dieťa, ktoré prichádza do triedy a musí byť odlúčené od svojej rodiny na niekoľko hodín, ktoré mu pripadajú ako večnosť, pričom vo svojej malej detskej duši vôbec nerozumie tomu, prečo musí chodiť do školy.

Ľahké to však nemá ani učiteľ (najmä začínajúci), ktorý pracuje s deťmi z málo podnetného prostredia. Vzhľadom na to, že existuje len málo metodických publikácií napomáhajúcich práci s týmito deťmi, úloha učiteľa, nielen v nultých ročníkoch, je ešte viac sťažená. Materiál si učiteľ musí koľkokrát sám svojpomocne vyrobiť.

Úlohou tejto publikácie je poskytnúť niekoľko rád a metodických pomôcok, ktoré boli overené a mimoriadne úspešné u samotných detí (konkrétne „nulkáčov“) a pomohli im adaptovať sa na školu. Využiť sa však dajú aj v prvom ročníku základných škôl. Môžu napomôcť a uľahčiť taktiež učiteľovi (predovšetkým začínajúcemu) skvalitniť vyučovací proces, aby v konečnom dôsledku vládla v triede uvoľnená a hravá atmosféra ako pre deti, tak aj pre učiteľa.