Problematika čiernych skládok

Tento dokument vo forme manuálu by mal obsahovať všetky základné informácie slúžiace k efektívnejšiemu riešeniu podnetov týkajúcich sa čiernych skládok a zároveň vyjasniť zákonné postupy, ktoré môžu zlepšiť predmetnú situáciu.

Tento materiál je výstupom projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.