Analýza – problematické podnety – čierne skládky

Cieľom tejto čiastkovej aktivity je rozšírenie celkového povedomia o riešení podnetov, ktoré sa objavujú na portáli Odkaz pre starostu. V mnohých prípadoch totiž nie je úplne jasné určovanie zodpovednosti za dané podnety, ani možnosť riešenia pridelenými subjektmi. Tento stav vychádza z nejasností pracovných postupov samospráv pri riešení problémov.

Samosprávy sa musia pri riešení podnetov držať platnej legislatívy, pričom v mnohých prípadoch dochádza ku kompetenčným sporom pri výklade legislatívy, čo môže následne predlžovať dobu riešenia podnetov, prípadne úplne zablokovať riešenie.

V rámci tejto aktivity bude vyhotovených niekoľko informačných materiálov, ktoré majú slúžiť k presnému a jednoznačnému informovaniu o tom, čo konkrétne sa deje s určitými typmi podnetov po ich nahlásení. Výsledné dokumenty majú slúžiť všetkým zúčastneným stranám:

  • občanom ako zadávateľom podnetov – v pochopení ako fungujú jednotlivé procesy a zistení, prečo je s niektorými podnetmi nakladané konkrétnym spôsobom
  • samosprávam – v zjednotení svojich stanovísk pri výklade konkrétnych podnetov a v realizácií správnych postupov
  • administrátorom – v kombinácii vyššie uvedeného, vďaka čomu získajú lepší prehľad o tom, aká je cesta podnetov, ktoré majú v správe a ako reagovať na konkrétne situácie

Za účelom vytipovania konkrétnych záležitostí na riešenie boli oslovení administrátori a administrátorky portálu, ktorí majú na základe svojej práce rozsiahle povedomie o dianí na portáli a sami sa stretávajú s tým, že sa niektoré podnety zaseknú v riešení, alebo v následnom posudzovaní stavu podnetu a snahe o ich riešenie.

Rovnako boli za týmto účelom oslovené aj niektoré samosprávy, ktoré v rámci novej formy kategorizácie mali možnosť označiť typy podnetov, ktoré sa im na základe doterajších skúseností javia ako problematické.

V kombinácii odpovedí od administrátorského tímu a samospráv vzniklo šesť tém, ktorým sú venované špecifické analýzy, z ktorých sa čerpajú informácie pre tvorbu samostatných manuálov ako aj blogov, ktoré vzniknú vzápätí po dokončení konkrétnych analýz.

Cieľom tejto analýzy je podrobne spracovať a zmapovať riešenie podnetov z kategórie čierne skládky. Špecifickým cieľom je tak 1.) opis legislatívneho rámca kompetencií samospráv v spomínanej oblasti, ako aj 2.) analýza postupov samospráv pri riešení samotných podnetov.

Celú analýzu si môžete stiahnuť TU.

Tento materiál je výstupom projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa.