eGovernment v Európe: súčasný vývoj

Cieľom tejto správy je byť sprievodcom pre tvorcov politiky a rozhodnutí, ktorí sú konfrontovaní s kľúčovým procesom implementácie projektov e-government (eG alebo elektronická vláda) na všetkých úrovniach. Jej cieľom je poskytnúť široký a rozmanitý prehľad o realitách a víziách eG (časť prvá) a ponúknuť popis súčasného stavu vecí v oblasti eG v Európe na základe výsledkov súťaže eEurope Awards for eGovernment (časť druhá).

Časť prvá vychádza z výsledkov zavádzania princípov good governance v kontexte modernizácie verejného sektora. Informačná spoločnosť kráča ruka v ruke s nebývalým úsilím zlepšovať verejno-správne procedúry a organizáciu, vytvárať podmienky pre ozajstnú, na občana zameranú, kooperatívnu, virtuálnu, polycentrickú a súčasne jednoliatu modernú správu vecí verejných. eG sa postupne stáva zmysluplným agentom zmeny, ktorý je zapustený v samotnej kultúre verejného sektora. Jej potenciál siaha ďaleko za prvotné úspechy, prinášajúc vyššiu kvalitu pracovného procesu, lepšie výsledky a výkonnosť. Ak jej implementácia prebieha správne, môže napomôcť rozvinutiu a upevneniu princípov „dobre spravovanej spoločnosti“, akými sú demokratizácia, koherentnosť, efektívnosť, transparentnosť a verejná zodpovednosť. Navyše, plnohodnotná eG nebude pretvárať len štátnu administratívu, ale aj občiansku spoločnosť a verejnú sféru v širšom slova zmysle.

Časť druhá tejto správy naznačuje, čo dnes možno považovať za posledný vývoj v oblasti v eG. Diskusia o osvedčenej praxi je založená na analýze 357 prípadov projektov predložených v roku 2003 do eEurope Awards for Innovation for eGovernment, z ktorých až polovica spadala pod Tému č.2 – „Lepší život pre európskych občanov.“ Spoločným znakom predložených projektov je, že nahrádzajú rigidný administratívny model proaktívnymi, citlivými a pružnými štruktúrami, ktoré sa spoliehajú na eG. Tieto príklady z každodenného života naplno odhaľujú rozsah kreativity a inovácie pri zavádzaní eG v Európe, ktorý demonštruje, že takýto proces môže celkom dobre stáť v pozadí ďalekosiahlych zmien v správe vecí verejných v Európe.