Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto

Za posledné desaťročia prešli verejné priestranstvá na Slovensku veľkými zmenami. Obdobie komunizmu bolo poznačené dlhodobým obmedzovaním súkromného vlastníctva, čo prirodzene po jeho páde viedlo k opačnému extrému – nezáujmu o verejné priestranstvá. Obyvatelia preniesli pozornosť na zveľaďovanie svojho vlastníctva, mnohé samosprávy verejné priestranstvá nedokázali využiť a dať im nové významy, ktoré by odrážali potreby a záujmy obyvateľov, čo spôsobilo ich dlhodobý úpadok. Napriek tomu verejné priestranstvá majú stále veľký potenciál.

Táto publikácia sa to snaží dokázať cez sériu prípadových štúdií o aktivizme vo verejných priestranstvách v Albánsku, Čechách a na Slovensku. Prináša príklady dobrej praxe, ktoré dokazujú, že aj zanedbané verejné priestranstvá majú šancu stať sa príťažlivými a živými miestami, ktoré odzrkadľujú a napĺňajú potreby rôznych skupín obyvateľstva a návštevníkov. Tieto prípadové štúdie sa snažia identifikovať rozhodujúce faktory, ktoré stoja za úspechom iniciatív venujúcich sa dobrovoľníctvu a verejným priestranstvách, a týmto poskytnúť záujemcom o podobné iniciatívy „návod“ s odporúčaniami, ako možno tento úspech zopakovať v ďalších mestách. Cieľom publikácie je tiež povzbudiť obyvateľov k väčšiemu záujmu o verejné dianie a dobrovoľníctvo, a ukázať, za akých podmienok môže fungovať dobrá a zmysluplná spolupráca medzi obyvateľmi, neziskovým sektorom a samosprávami.

Publikácia vznikla ako súčasť projektu Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto (City for citizens, citizens for city) podporeného z programu EK Európa pre občanov. Cieľom projektu bolo povzbudiť občanov k dobrovoľníctvu, zapájaniu sa do navrhovania a tvorby verejných priestranstiev a väčšiemu záujmu o dianie v samospráve. Projekt prostredníctvom série participatívnych a dobrovoľníckych podujatí, a diskusií preukázal, že pokiaľ sú dobre nastavené podmienky a prizvaní odborníci, spolupráca naprieč sektormi (súkromným, verejným, neziskovým + verejnosťou) môže fungovať dobre a prospešne.

Niektoré z intervencií v Prahe, Prievidzi a Tirane, ktoré sú uvedené v publikácii, boli súčasťou projektu Mesto pre ľudí, ľudia pre mesto a sú praktickými príkladmi, ktoré ukazujú silu dobrovoľníctva a potenciál verejných priestranstiev, a ako tieto, ak sú dobre využité, môžu mestá zmeniť na živé, bezpečné a príjemné miesta pre život