Správa o výberových konaniach

„Zaznamenali sme odlišný prístup k hodnoteniu uchádzačov medzi jednotlivými profesiami vo výberovej komisii a teda medzi sudcami a „nesudcami“. Najzásadnejší rozdiel je medzi nimi badať v tom, že sudcovia sa pri hodnotení uchádzača skôr zaujímali, či ho poznajú a či je dlhoročný funkcionár, resp. či pracuje alebo nepracuje na danom súde. „Nesudcovia“  spomínali v hárkoch aj tieto informácie, no viac ako sudcovia sa sústredili na informácie o vlastnostiach uchádzača, jeho praxi, etike, a najmä, ako jediní spomenuli analytické myslenie a znalosť jazykov“.

Zverejnili sme novú analýzu Správa o výberových konaniach na funkciu predsedu súdu v období 1.1.2012-31.12.2012. Hlavným cieľom autoriek bolo zistiť, aké kritériá uplatňujú pri svojom výbere členovia výberových komisií na uchádzačov. Správa vysvetľuje, akým spôsobom sa tvoria výberové komisie a zhodnocuje dostupnosť informácií o konaniach, ako aj o kandidátoch na členov komisie. Pri kvalitatívnej analýze hodnotiacich hárkov sa autorky zamerali na to, akým spôsobom členovia komisie porovnávajú uchádzačov o funkciu a ako zdôvodňujú svoje hlasovanie. Na záver sú sformulované odporúčania na zlepšenie súčasných pravidiel procesu výberových konaní, ako aj k nastaveniu a používaniu hodnotiacich hárkov.

Správa o výberových konaniach vznikla v rámci projektu Windows to Judiciary, podporeného Open Society Foundations, ktorý realizuje VIA IURIS v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť a Partners for Democratic Change Slovakia. Časť správy je uverejnená aj v štúdii Kristíny Babiakovej, Výber sudcov na Slovensku, monitoring a analýza vybraných výberových konaní, VIA IURIS, 2013, ktorá bola dnes predstavená verejnosti. Link na stiahnutie celej štúdie: http://www.viaiuris.sk/aktivity/analyzy.html