Externá hodnotenie pilotného projektu Učme sa učiť

Mimovládna organizácia ETP Slovensko realizovala v  školskom roku 2013/2014 pilotný projekt využitia metódy Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (Feuerstein Instrumental Enrichment – FIE) pre deti z marginalizovaných rómskych komunít. Ide o akceleračný program pre rozvoj schopnosti myslieť a  učiť sa, ktorý je stále na Slovensku pomerne neznámy. Vychádza z  predpokladu, že intelekt nie je nemenný a  naopak predstavuje schopnosť prispôsobovať sa novým situáciám, ktorú možno rozvíjať bez ohľadu na vek, znevýhodnenie alebo socio-ekonomické pozadie.

Na dvoch základných školách uplatnilo ETP program u náhodne vybranej časti detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v nultých a prvých ročníkoch. Porovnanie ich výsledkov v psychologických testoch na začiatku a  na konci školského roku umožňuje jednoznačnejšie identifikovať prínosy využitia tejto metódy. Popri školách využívali pracovníci ETP prvky Feuersteinovej metódy aj pri výučbe predškolákov v desiatich komunitných centrách ETP.

Inštitút SGI pre ETP s podporou Friedrich Ebert Stiftung a Veľvyslanectva Holandského kráľovstva na Slovensku realizoval externé hodnotenie projektu s  cieľom popísať realizáciu intervencie, zhodnotiť účinnosť v prostredí ZŠ (zlepšenie vzdelávacích výsledkov zapojených detí), možnosti rozšírenia modelu pre MRK v  SR a  zvážiť potreby a  možnosti rigoróznejšieho vyhodnotenia na väčšej vzorke škôl a detí.