Externé hodnotenie a monitoring Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Predkladané externé hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 bolo realizované v období od októbra 2013 do apríla 2014 mimovládnymi organizáciami SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, o.z. a Škola dokorán, n.o.

Hodnotenie podporil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci dotačnej schémy v oblasti podpory tvorby strategických a rozvojových dokumentov. Hodnotenie dopĺňa monitorovací proces realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o pohľad externých aktérov – predstaviteľov a expertov rómskych a pro-rómskych mimovládnych organizácií.

Hodnotenie sa zameriava na štandardné kritéria relevantnosti, účinnosti, dopadu a udržateľnosti prínosov Stratégie.