Ekonomické a sociálne reformy

Publikáciu Ekonomické a sociálne reformy na Slovensku: Niektoré aspekty tvorby verejnej politiky a presadzovanie záujmov vydalo SGI v spolupráci s TIS a INEKO na začiatku roka 2002.

Slovensko prechádza od zmeny politického režimu v roku 1989 neustálymi posunmi, ktoré sú dané vnútornými aj vonkajšími tlakmi. Ide o posuny siahajúce od zmeny politických inštitúcií cez postupnú prestavbu hospodárskej politiky a budovanie nezávislého štátu až po prispôsobovanie požiadavkám na členstvo v elitných kluboch (najmä v Európskej únii). V podobnej situácii je obzvlášť dôležité skúmať nielen konkrétne reformy, ale určité všeobecné rysy procesu ich prijímania a realizácie.

Podobná analýza prispieva k pochopeniu doterajšieho vývoja, umožňuje kvalifikovanejšie odhadnúť budúcnosť a formulovať odporúčania pre lepšiu tvorbu verejnej politiky. Realizovaná verejná politika a reformy totiž ovplyvňujú kvalitu života nás všetkých a ich stav je preto kľúčovým faktorom pri snahe o zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie na Slovensku. V tejto štúdii sa zaoberáme formálnym mechanizmom tvorby procesu verejnej politiky na Slovensku, ako aj jej skutočným priebehom s dôrazom na to, ako tieto faktory ovplyvňujú prijímanie aj obsah ekonomických a sociálnych reforiem.