Národná správa o vedeckotechnickej politike

Publikáciu Národná správa o vedeckotechnickej politike vydalo SGI v septembri 2002. Je financovaná Nadáciou otvorenej spoločnostiNárodná správa o vedeckotechnickej politike je druhou zo série národných správ vydávaných SGI (prvá sa venovala vzdelávacej politike). Publikácia sa podrobne venuje stavu výskumu a vývoja na Slovensku, hodnoteniu verejnej politiky v tejto oblasti a prináša aj odporúčania do budúcnosti. Pri analýze stavu sa opiera najmä o dostupné medzinárodné porovnania, no zároveň; obsahuje viacero pôvodných údajov a osobný pohľad viac ako desiatky slovenských vedcov, ktorí sú autormi správy.

Správa má slúžiť ako základný zdroj údajov a pohľadov na vedeckotechnickú politiku na Slovensku. Táto veľmi dôležitá oblasť napriek rastúcej pozornosti médií a nemalým vynakladaným prostriedkom predstavuje zanedbávanú tému verejnej a politickej diskusie.