E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien: Záverečná správa dopadov školení na cieľové skupiny žien

Záverečná hodnotiaca správa projektu „E-zručností pre zamestnateľnosť žien“ popisuje metódu, hlavné zistenia a implikácie záverečnej evaluačnej časti projektu, ktorá sa uskutočnila v auguste 2012. Správa dopĺňa a nadväzuje na publikáciu E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien: Záverečná správa z implementácie výskumného a terénneho projektu. Implementačná časť prebehla od októbra 2011 do januára 2012 vo viacerých mestách na Slovensku.

Hlavným cieľom evaluácie bolo zhodnotenie efektu školení e-zručností na zlepšenie šancí uplatniť sa na trhu práce u troch cieľových skupín žien – rómskych žien, imigrantiek a nezamestnaných majoritných žien. Avšak podstatné boli aj zistenia o užitočnosti školení v iných oblastiach života účastníčok – v nadväzovaní nových kontaktov, v každodennej bežnej praxi a podobne. Pri evaluácii boli využité kvantitatívne i kvalitatívne metódy výskumu. Na dosiahnutie vyššej kvality a validity evaluácie bola využitá aj experimentálna metóda.

Hlavné zistenia evaluácie je možné zhrnúť nasledovne:

celkovo ôsmim ženám sa podarilo zlepšiť si svoju pozíciu na pracovnom trhu práve vďaka absolvovaniu kurzov e-zručností
väčšina žien, ktorých postavenie na trhu práce zostalo nezmenené, je po absolvovaní kurzov optimistická a verí, že znalosti získané na kurzoch im v budúcnosti pomôžu zamestnať sa
experimentálne zisťovanie ukazuje, že absolvovanie školení nemalo vplyv na zmenu pracovného statusu vybraných majoritných žien
ženy, ktoré sa zúčastnili školení ich zväčša hodnotili ako užitočné v týchto oblastiach:
o pri hľadaní práce
o pre získanie zamestnania
o v každodennej praxi
o pre prispôsobovanie sa postupnej automatizácie v zamestnaní
o zvyšovanie sebavedomia účastníčok
ženy, ktoré boli k užitočnosti školení skeptickejšie, sa najčastejšie sťažovali na nedostatočnú úroveň kurzov, prípadne boli ovplyvnené negatívnymi skúsenosťami s diskrimináciou
vzťahy na etnicky zmiešaných školeniach boli považované za dobré a vznikali počas nich priateľstvá bez ohľadu na národnostnú príslušnosť (platí najmä pre školenia, ktoré navštevovali imigrantky)
Projekt podporila spoločnosť Microsoft Slovensko v rámci programu Potenciál bez hraníc a Úrad vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.