Zvýšenie kvality verejnej debaty a rozoznávania neprávd v predvolebnej kampani a po nej

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť verejnosti o pravdách a nepravdách v politických diskusiách a prispieť tým k posilneniu demokracie. Okrem overovania výrokov využijeme databázu Demagóg.SK so 14.000 tvrdeniami a identifikujeme, 1) či majú politici pred voľbami väčšie sklony hovoriť nepravdu ako po nich, 2) ktoré témy sú najnáchylnejšie na zavádzanie, 3) najčastejšie argumentačné fauly a tzv. „red-flagy“ – podozrivé techniky argumentácie. Vychádzajúc zo zistení výskumu pripravíme popularizačné publikácie a kampaň s dôrazom na jednu z najzraniteľných skupín na dezinformácie – študentov z regiónov ohrozených extrémizmom. Uskutočníme pre nich školenia, na ktorých dostanú naše publikácie.
Projekt je realizovaný s podporou Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis.