Reforma riadenia verejných financií – vízia

Ukončený projekt

Verejné financie, teda prostriedky vyberané a míňané štátom, samosprávou a verejnoprávnymi inštitúciami, sú spolu so zákonmi najdôležitejším nástrojom politikov pri správe vecí verejných. Možno dokonca povedať, že aj zákony bez financií na ich realizáciu či vynucovanie majú len obmedzenú hodnotu.

Cieľom práce na vízii je pripraviť sumu realistických a vzájomne previazaných odporúčaní na zmenu riadenia verejných financií, ktorá bude k dispozícii pre použitie v diskusiách a môže tvoriť víziu pre nového ministra financií v októbri 2002.

Pri jej predkladaní je nevyhnutné zdôrazniť, že reforma riadenia verejných financií na Slovensku nie je jednorazovým ani technokratickým procesom.

Manažment verejných prostriedkov sa vyvíja neustále a minimálne od vzniku Slovenskej republiky v ňom možno pozorovať permanentné zmeny (nie vždy nutne s lepším výsledkom). Počas rokov 1998 – 2002 sa realizovalo mnoho posunov k lepšiemu najmä v oblasti zvýšenia transparentnosti verejných financií a integrácie ich vykazovania a riadenia. Napriek tomu súčasný systém riadenia verejných financií má podľa nášho názoru vážne nedostatky a to aj po dokončení prebiehajúcich reforiem.

Ďalšie reformné kroky by podľa nášho názoru mali smerovať k systému riadenia verejných financií, ktorý by:

– vláde/ministerstvu financií dával nástroj na postupné znižovanie otvoreného a skrytého deficitu verejných financií

– predstavoval jasnú a realistickú základňu pre finančné rozhodnutia vládnucich politikov a umožňoval vhodnú kombináciu finančnej stability a strategického riadenia štátu

– dával jednotlivým aktérom motiváciu konať pri príprave a realizácii rozpočtu efektívne, respektíve im aspoň nedával im motiváciu konať neefektívne.

V júli 2002 bola vydaná publikácia Rozpočtovanie a riadenie verejných výdavkov: Realistická vízia reforiem na najbližšie štyri roky.