Projekt Interface

Ukončený projekt

V partnerstve s INEKO, Nadáciou Milana Šimečku a Rómskou tlačovou agentúrou sa v roku 2003 realizoval projekt Interface zameraný na výmenu informácií medzi terénnymi pracovníkmi a expertnou verejnosťou. Neskôr v roku 2006 a 2007 SGI už samostatne vydalo 3 spravodaje Interface k témam vzdelávacej politiky. Hlavným výstupom projektu je Spravodaj Interface. Interface by mal ľuďom, ktorí ovplyvňujú verejnú politiku sprostredkovať informácie o dopade doterajších a nových opatrení a politík na marginalizované časti Rómskej komunity. Naopak, terénnym sociálnym pracovníkom a iným ľuďom aktívnym v terénnej práci by mal sprostredkovať informácie o plánovaných či zvažovaných zmenách v inštitucionálnom a právnom rámci pre ich pôsobenie.

Interface Spravodaj 01/2007 – Ako financovať a aké vzdelanie požadovať od asistentov učiteľa

Interface Spravodaj 02/2006 – Tranzitívne triedy ako možnosť prestupu zo špeciálnych na bežné základné školy

Interface Spravodaj 01/2006 – Ako sa zmenila situácia v absencii rómskych detí v školách v dôsledku vládnych opatrení za obdobie rokov 2002- 2005

Interface – SPRAVODAJ 007 Problematika jazykovej bariéry rómskych detí na školách.

Interface – SPRAVODAJ 005 Problematika vysporiadania a legalizácie pozemkov a čiernych stavieb v rómskych osadách a s nimi súvisiace problémy bývania.

Interface – SPRAVODAJ 004 Príčiny absencie rómskych detí v materských školách a ich dôsledky.

Interface – SPRAVODAJ 003 Problematika komunálneho odpadu v rómskych osadách.

Interface – SPRAVODAJ 002 Ako pomôcť žiakom špeciálnych škôl, ktorí nie sú mentálne retardovaní, v návrate alebo v prestupe na základnú školu?

Interface – SPRAVODAJ 001 Podľa odborníkov súčasné opatrenia vlády neriešia príčiny absencie rómskych detí v školách.