Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu

Ukončený projekt

Cieľom projektu, ktorý v SGI prebiehal od roku 2002, je prispieť k takému výberu žiakov a študentov najmä na stredné a vysoké školy, ktorý bude transparentný a spravodlivý a založený nielen na vedomostiach, ale aj ich schopnostiach. Vzdelávacia mobilita je definovaná ako pravdepodobnosť, že deti dosiahnu inú úroveň vzdelania ako ich rodičia. Vzdelávacia mobilita je jednou z podmienok sociálnej mobility. Slovenský vzdelávací systém v súčasnosti podľa predbežných poznatkov zaznamenáva veľmi nízku úroveň vzdelávacej mobility. Príležitosť uplatniť sa v ňom je vo veľkej miere ovplyvnená ekonomickým a spoločenským postavením, regionálnymi rozdielmi a ďalšími faktormi, ktoré obmedzujú rovnosť príležitostí.

V roku 2006 sa projekt zameral najmä na analýzu a zvýšenie rovnosti v prístupe k vzdelaniu pre marginalizované skupiny, najmä pre občanov rómskej národnosti. Ich možnosť uplatnenia je v súčasnom školskom systéme často výrazne obmedzená. Konkrétne aktivity zahŕňali:

– Terénny výskum v o prekážkach a možnostiach desegregácie základných škôl s vysokým podielom rómskych žiakov v troch lokalitách v okresoch Brezno, Michalovce a Skalica. Na výskum nadväzovalo diskusné fórum „Aký dopad majú vládne opatrenia na vzdelávanie rómskych detí?“ (3. 8. 2006) a následné diskusie s predstaviteľmi ministerstiev školstva, ako aj ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a prezentácia konkrétnych návrhov zmien v tejto oblasti.

– Poradenstvo uchádzačom o stredné školy so špeciálnym zreteľom na rómskych žiakov a riešenie konkrétnych problémov žiakov, rodičov, výchovných poradcov a pedagógov na úrovni základných a stredných škôl prostredníctvom portála www.strednaskola.sk.

– Druhý ročník súťaže „O najlepšie metódy a prístupy vo vzdelávaní rómskych detí“. Jej cieľom súťaže bolo zviditeľniť základné alebo špeciálne školy, ktoré napomáhajú zvýšeniu záujmu rómskych detí o vzdelávanie a zároveň zozbierať a šíriť nabrané skúsenosti o nových pedagogických postupoch ďalej. Do súťaže sa zapojilo 43 projektov, ktoré boli na základe troch hlavných kritérií -inovatívnosť, prenosnosť a efektivita – posúdené a vyhodnotené odbornou komisiou, ktorá rozhodla o nasledujúcom poradí: 1. Špeciálna základná škola, Hutníkov 302, Žiar nad Hronom, 2. Špeciálna základná škola Jarovnice, 3. Projekt „Dobre žiť“ pri Základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským, Zlaté klasy. Publikácia Nie je škola ako škola je prehľadom projektov z tohto ročníka súťaže.

– Nové vydanie manuálu pre rodičov a komunitných pracovníkov, ako aj učiteľov, inšpektorov a mimovládnych aktivistov Diskriminácia v školstve – Ako sa brániť, prepracované z pohľadu novej legislatívy a doplnené konkrétnymi problémovymi situáciami získavanými z praxe. Hlavnými distribútormi publikácie sú Asociácia sociálnych terénnych pracovníkov a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

– Spracované dva nové spravodaje Interface, č. 1/2006 sa venuje vládnym nástrojom (2002-06) v prevencii záškoláctva najmä rómskych detí, č. 2/2006 prináša prvé reflexie na experiment tranzitívnych tried na špeciálnych základných školách.

Prehľad o projekte v období 2002-2005

komponent: vysoké školy

Tento komponent bol zameraný na presadzovanie obsahových a formálnych zmien v prijímaní na vysoké školy, najmä v oblasti obmedzenia priestoru pre korupciu. Jednou z prvých aktivít bolo pilotovanie otázok testujúcich všeobecné študijné predpoklady. Otázky boli zaradené na prijímacích skúškach vysokých škôl, väčšinou v podobe experimentu, ktorého výsledky sa nezapočítavali do výsledkov týchto skúšok.

Ďalšou dôležitou aktivitou bol monitoring prijímacích skúšok na vysoké školy, ktorý sa skladal z dvoch základných zložiek. Prijímacie skúšky monitorovalo vyše 100 uchádzačov, ktorí pre SGI vyplnili monitorovacie dotazníky s podrobnými otázkami o priebehu i obsahu týchto skúšok. Tieto výsledky boli doplnené o informácie získané od vysokých škôl prostredníctvom žiadostí o informácie využívajúcich zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Monitoring sa zameral najmä na vysoké školy s najväčším previsom dopytu uchádzačov nad ponukou voľných miest.

Vyhodnotenie monitoringu bolo prezentované 29. 10. 2002 na seminári v hoteli Devín pod názvom „Meranie vedomostí a prijímacie konanie na VŠ: aké má a môže byť?“. Na seminári vystúpili s odbornými príspevkami aj RNDr. Vladimír Burjan zo spoločnosti EXAM a Dr. Petr Suchomel zo SCIO v Českej republike. Seminára sa zúčastnilo asi 40 predstaviteľov vysokých škôl. Z účastníkov seminára prejavilo viacero VŠ záujem o účasť na iniciatíve „modelové školy“, ktorá sa uskutočnila v priebehu roku 2003.

Informácie o monitoringu prijímacieho konania na vysokých školách, ktoré SGI realizoval v rokoch 2002-2004 nájdete v časti publikácie. V časti publikácie nájdete i krátku brožúru „Ako ďalej po príjmačkách?“ o tom ako postupovať po „prijímačkách“ na vysokých školách. Je určená pre všetkých, ktorí práve absolvovali prijímacie konanie na niektorej zo slovenských vysokých škôl a pre rodičov uchádzačov.

komponent: stredné školy

V rámci tohto komponentu sme sa sústredili na nasledujúce kľúčové body:

– zvýšenie kvality prijímacích skúšok

– podpora využívania inovatívnych metód tvorby testov na prijímacích skúškach

– transparentnosť a protikorupčné možnosti v spojení s prijímacími skúškami

– zvyšovanie informovanosti uchádzačov o možnostiach štúdia a právach a povinnostiach jednotlivých aktérov

Tieto body sme označili ako kľúčové pre zlepšovanie možností vzdelávacej mobility študentov. Ich identifikáciu nám okrem iného umožnil aj monitoring stredných škôl a krajských úradov s ohľadom na postupy pri prijímacom konaní.

Na základe spolupráce so Štátnou školskou inšpekciou a firmou EXAM sme v septembri 2002 uskutočnili pilotné testovanie prvákov 38 stredných škôl. Účelom bolo porovnať úspešnosť študentov v tzv. tradičnom teste z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry s ich úspešnosťou v alternatívnom teste, ktorý testoval všeobecné študijné predpoklady. Zároveň sme hľadali prípadné socioekonomické súvislosti, ktoré vplývajú na voľbu strednej školy a na úspešnosť v testoch. Skúsenosti z tohto testovania používame vo viacerých smeroch, predovšetkým však vo forme podpory a poradenstva školám, ktoré majú záujem využívať inovatívne metódy tvorby testov.

V závere roka 2002 pripravilo ministerstvo školstva novelu vyhlášky upravujúcej prijímanie na štúdium na stredné školy. SGI poskytol MŠ SR odborné stanovisko vo fáze prípravy návrhu. Zároveň, keďže súčasný právny systém SR poskytuje občanom i formálny nástroj vstupovania do legislatívneho procesu prostredníctvom inštitútu pripomienkovania materiálov predkladaných na rokovania vlády SR, sa SGI zapojil do tohto procesu formou oficiálnej pripomienky a sprostredkoval túto možnosť elektronicky i riaditeľom stredných škôl.

Na prelome roka 2002/2003 sprevádzkoval SGI informačný portál pre uchádzačov o štúdium na stredných školách www.strednaskola.sk. Portál ponúka kompletnú sumu informácií o sieti stredných škôl a ponúkaných odboroch štúdia, kritérií na prijímacie skúšky a záujmu uchádzačov o jednotlivé stredné školy, postupe pri podávaní prihlášok a celom prijímacom konaní. Okrem toho obsahuje i praktické rady pre uchádzačov o postupe pri získavaní informácií o prijímacích skúškach od škôl a pri odvolaní, a tiež odporúčania odborníkov školám pre prípravu kvalitného a spravodlivého prijímacieho konania.

V rámci tohto komponentu bola vydaná aj publikácia Princípy dobrého prijímacieho konania /príručka pre stredné školy/, obdobná publikácia existuje aj pre vysoké školy. Príručka sprevádza čitateľov dôležitými témami prijímacích skúšok, rozdelenými do troch hlavných častí. V časti A sa venujeme objasneniu podstaty, cieľa a hlavných rizík spojených s prijímacími skúškami. Hlavným rizikom prijímacích skúšok je, že nebudú prijatí tí uchádzači, ktorí majú najlepšie predpoklady v štúdiu uspieť. Ďalšie riziká sú spojené s vytváraním nerovnakých podmienok pre uchádzačov a nízkou transparentnosťou a dôveryhodnosťou prijímacieho konania. Časť B sa začína otázkou: čo a ako testovať v rámci prijímacích skúšok. Prichádzame k záveru, že dnešná prax sa príliš koncentruje na testovanie aktuálnej vedomostnej výbavy uchádzačov, na úkor zisťovania ich skutočných študijných predpokladov a aj motivácie na štúdium. Ďalej sa preto venujeme tomu, ako posudzovať kvalitu testov a čo ju ovplyvňuje, a ponúkame rady, ako pripraviť kvalitný test. V časti C sa dostávame k téme transparentnosti prijímacieho konania a rovnosti šancí pri ňom. Na viacerých príkladoch ukazujeme, ako by mohli stredné školy pristupovať k týmto problémom.

komponent znevýhodnené skupiny a iné marginalizované skupiny

V rámci komponentu zameraného na vzdelávaciu mobilitu Rómov sa SGI zameral na vypracovanie analýz v tejto oblasti. Spolupodieľal sa na terénnom výskume segregácie Rómov v školstve vo vybraných okresoch na východnom Slovensku.

Výsledky výskumu ukázali, že na mnohých miestach existuje de facto segregácia Rómov v špeciálnych školách, kde sú deti zaraďované ako mentálne retardované. SGI preto začal analyzovať aj testy využívané na zaraďovanie detí do špeciálnych škôl, ako aj skúmať súčasné právne možnosti pre doplnenie vzdelania absolventov špeciálnych škôl. SGI vytvoril právnu skupinu, ktorá analyzuje možnosť využitia právnych nástrojov na riešenie prípadov diskriminácie Rómov v školstve. Taktiež spracoval prehľad a analýzu existujúcich iniciatív v oblasti vzdelávania Rómov.

Publikácie vydané v rámci tohto komponentu sú:

Na vedľajšej koľaji

Rómske deti v slovenskom školstve