Nové idey pre Slovensko

Ukončený projekt

Základným cieľom projektu „Nové idey pre Slovensko“ bolo prispieť k vytvoreniu, prepracovaniu a šíreniu inovatívnych politík a ideí, ktoré môžu v nasledujúcich rokoch tvoriť základnú agendu pre modernizáciu Slovenska.

Hlavná myšlienka projektu vyplývala z nášho presvedčenia, že chýbajúca alternatívna populárna politická agenda je jednou z významných príčin, ktoré spôsobujú úspech populistických politikov na Slovensku.

Ciele projektu boli:

1. prispieť k tvorbe a šíreniu myšlienok a politík, ktoré môžu jednak oživiť verejný diskurz, a tiež môžu vytvoriť protiváhu dominancii populistických politík a politikov vo verejnej debate,

2. uviesť a podporovať novú generáciu tvorcov politík a lídrov zo všetkých častí ideologického a politického spektra,

3. šíriť nové idey a politiky, ktoré môžu prispieť k vyváženiu populistických prístupov, zainteresovať na tvorbe a presadzovaní týchto ideí relevantnú verejnosť (predovšetkým potenciálnych mladých aktivistov), ako aj pokúsiť sa zmeniť charakter verejného angažovania sa na Slovensku.

V rámci projektu vznikol Salón nových ideí, tvorený osobnosťami z rôznych častí ideologického a politického spektra, ktoré pravidelne diskutovali o kľúčových problémoch a pokúšali sa nielen pomenovať zásadné otázky, ktorým krajina čelila, ale tiež sformulovali nové idey pre budúcnosť. Prvý Salón nových ideí sa uskutočnil v polovici júna 2009 a ďalšie nasledovali v mesačných intervaloch. Výstupmi z týchto diskusií boli informácie na webstránke projektu (s možnosťou pre každého prichádzať s vlastnými námetmi, poznámkami a ideami), novinové články, analýzy a policy papers. Z obsahu týchto diskusií tiež vyplynuli hlavné témy niekoľkých verejných konferencií v rôznych častiach krajiny, na ktorých sa zúčastnili aj zahraniční experti a na ktorých bol tiež vítaný hlas každého, kto chcel prispieť k formulovaniu nových ideí pre Slovensko.