Nové idey pre migračnú a integračnú politiku

Ukončený projekt

Projekt Nové idey pre migračnú a integračnú politiku (NIMIP) má tri základné ciele:

  • tvorbu nových nápadov v oblasti politík migrácie a integrácie cudzincov v SR
  • na národnej úrovni prepojiť expertov pracujúcich s migrantmi a tvorcov politík
  • na regionálnej úrovni otvoriť diskusiu medzi miestnymi elitami, verejnosťou a komunitami migrantov

Čo to všetko znamená? 

SGI uskutočnilo 2 diskusné salóny, na ktorých sa stretli zástupcovia odbornej verejnosti z akademickej obce, neziskových organizácií ako aj individuálni experti, spolu so skupinou politikov a predstaviteľov štátnej správy a samosprávy. Témou prvého salónu bola migračná politika a témou druhého stretnutia integračná politika. Forma salónov je pomerne neobvyklá, ale prináša možnosť vecnej konfrontácie tvorcov politík a expertov. Diskusia na takýchto stretnutiach síce prebieha za zatvorenými dverami, ale na záver každého stretnutia zhrnú dvaja vybratí účastníci v krátkom videu tému a hlavné prezentované názory.

V rámci projektu uskutočilo SGI aj 3 workshopy v troch rôznych mestách. Banská Bystrica a Žilina boli identifikované na základe predchádzajúcich výskumov ako silne konzervatívne mestá so stereotypnými postojmi a predsudkami. Počas týchto stretnutí boli pozvaní zástupcovia komunít a verejnosť prelamovať niektoré bariéry prostredníctvom osobného kontaktu a možnosťou viesť diskusiu k téme migrácie a integrácie. V Bratislave sa uskutočnil medzinárodný workshop s témou zamestnávania tzv. hig-skilled migrantov, vrátane vedcov, výskumníkov, zástupcov ministerstiev práce a školstva.
Všetky výstupy projektu budú prístupné na web stránke projektu, rovnako ako aj na facebookovom profile.