NEUJOBS – Tvorba a prispôsobenie európskych pracovných miest v kontexte socio-ekologickej tranzície

Ukončený projekt


NEUJOBS je výskumný projekt Európskej komisie financovaný zo zdrojov 7. rámcového programu. Hlavným cieľom tohto projektu je analýza možných scenárov budúceho vývoja európskych pracovných trhov. Vychádza sa pritom z predpokladu, že európske spoločenstvá v súčasnosti čelia štyrom hlavným druhom premien, ktoré zásadným spôsobom vplývajú na zamestnanosť (obzvlášť niektorých kategórií zamestnancov v istých ekonomických odvetviach). Konkrétne ide o:

1. Sociálne-ekologická premena (SET), teda komplexná zmena vzorcov sociálnej organizácie, kultúry, výroby a spotreby spojenú s prechodom od priemyselného modelu k modelu založenom na trvalo udržateľnom vývoji. Štúdie realizované pod hlavičkou NEUJOBS analyzujú dôsledky, ktoré z premeny vyplývajú pre zamestnanosť – najmä v podobe tvorby nových pracovných miest v sektoroch zasiahnutých SET a politík nutných na uľahčenie samotnej zmeny.

2. V poradí druhá z analyzovaných premien, spoločenská, je spôsobená zmenou demografických trendov (starnutie spoločnosti, znižovanie pôrodnosti), rodinných štruktúr (nárast spolužití bez uzavretia manželstva, jednorodičovských domácností, atď.), urbanizáciou a rastom zamestnanosti žien. Kľúčovými aktérmi, ktorých sa zmena dotýka sú ženy, starší občania, migranti a Rómovia. S ohľadom na tieto skupiny sú štúdie NEUJOBSS zamerané na:

  • Modelovanie vplyvu demografických zmien na ponuku pracovnej sily.
  • Predikciu zamestnanosti v sektoroch poskytujúcich služby a tovary pre starnúcu populáciu.
  • Odhad rozsahu v akom vplývajú zmeny rodinných štruktúr a rastúca účasť v pracovnej sile na možnosti starostlivosti o rodinných príslušníkov.
  • Vplyv zmeny dopytu po pracovnej sile v sektoroch zdravotníctva a starostlivosti o dlhodobo chorých z pohľadu tvorby nových pracovných miest.
  • Analýzu zmien v štruktúre zamestnania a možnosti implementácie flexibilnejšej pracovnej doby.
  • Prehĺbenie poznatkov v uvedených sférach vo vzťahu k postaveniu žien na trhu práce.
  • Porovnanie rozdielov v postavení druhej generácie migrantov na pracovných trhoch naprieč jednotlivými európskymi štátmi.
  • Možnosti (re)integrácie Rómov na trhu práce z ojedinelej komparatívnej perspektívy a s dôrazom na legitimitu a efektivitu európskych inkluzívnych politík v národnom, ako aj medzinárodnom kontexte.

3. V poradí tretia premena súvisí s tzv. „novou teritoriálnou dynamikou“ – zmenami súvisiacimi s premenou priestorovej štruktúry ekonomiky. V dôsledku nových možností prenosu myšlienok a informácií sa totiž menia efekty plynúce z koncentrácie ekonomiky, resp. opačne z jej rozptýlenia v priestore. Úlohou NEUJOBS projektov bude rozšíriť existujúcu produkciu v oblasti empirických výskumov zaoberajúcich sa príčinami aj dôsledkami priestorovej koncentrácie ekonomiky (z hľadiska spoločenských a ekologických externalít), ďalej preskúmanie dlhodobého efektu SET na regionálne disparity(z hľadiska demografie a zamestnanosti) za účelom vytvorenia dostatočne komplexného a spoľahlivého zdroja informácií pre „policy makerov“.

4. Štvrtá zmena sa dotýka oblasti pracovných zručností, ktoré sa vo vyspelých ekonomikách – spoločne s dosiahnutou kvalifikáciou – stávajú čoraz dôležitejšími pre možnosti uplatnenia sa na pracovnom trhu. Premena má niekoľko dimenzií, avšak z hľadiska NEUJOBS sú dôležité najmä štyri. 1. Masifikácia vyššieho vzdelania ako spôsob vytvárania vysokého počtu potenciálnych „knowledge worker“ doprevádzaná neistotou týkajúcou sa optimálnych zručností, štruktúry vzdelávacieho systému a vyučovacích predmetov. 2. Súčasne s tým sa objavujú nové tzv. „zelené“ zručnosti vzťahujúce sa k už spomínanej SET. 3. Nerovný prístup sociálnych skupín k možnostiam celoživotného vzdelávania (tým pádom aj k udržovaniu a vylepšovaniu ich ľudského kapitálu) umocňuje už existujúce sociálne nerovnosti 4. Pretrvávajúce nerovnosti v systémoch základného školstva, ktoré však majú v jednotlivých členských štátoch odlišnú intenzitu aj socioekonomické dôsledky (v závislosti od typu vzdelávacieho systému, no takisto modeloch širšieho spoločenského usporiadania).

Správy o činnosti:

WP4
Journal publications

Conceptualizing Low-skillness: A New Approach“. Sociologia – Slovak Sociologic Review 3, 2013: 247-266 (with Corina Haita and Miroslav Beblavy) .
Working papers

Being and becoming low-skilled. Comprehensive approach to studying low-skillness“, NEUJOBS Working Paper no. 4.3.1, July 2012. (with Corina Haita and Miroslav Beblavy).

Qualifications or soft skills? Studying demand for low-skilled from job advertisements“, NEUJOBS Working Paper no. 4.3.3., August 2012. (with Corina Haita and Miroslav Beblavy)

Demand for low- and medium-skilled workers across Europe. Between formal qualifications and non-cognitive skills.“ NEUJOBS Working Paper no. 4.3.3. February 2013. (with Anna Thum, Miroslav Beblavy and Corina Haita)
WP6
Policy brief

Labor Relations and Modes of Employment. NEUJOBS Policy Brief 6.6. May 2013. (with co-authors)

Linking labor regime and technological innovation in East-Central Europe: the case of automotive and software industries“, NEUJOBS Working Paper no. 6.2., July 2012. (with Miroslav Beblavy, Martin Myant, Jan Drahokoupil and Stefan Domonkos)

WP19
Working papers
Active labor market policies with an impact potential on Roma employment in five countries of the EU“. NEUJOBS Working Paper No. 19.2. June 2013. (with co-authors)

From benefits to brooms. Case studies report on the implementation of active labour market policies for Roma at local level. NEUJOBS Working Paper No. 19.3, December 2013. (with co-authors)

 

Donori: