Zapojenie aktérov do monitorovania protikorupčnej legislatívy a politík v Poľsku, Česku a na Slovensku

Ukončený projekt

                                                                                                                                                                                                                                                                   


Projekt sa zameriava na monitoring a hodnotenie napĺňania protikorupčných politík a legislatívy v Poľsku, Česku a na Slovensku v oblastiach dôležitých z hľadiska predchádzania politickej korupcii a zneužívania verejných zdrojov. Konkrétne ide o tieto štyri oblasti:

1. prístup k informáciám v súvislosti s administráciou verejných zdrojov.
2. Zákon o štátnej službe a depolitizácia štátnej služby
3. Financovanie politických strán
4. Transparentnosť legislatívneho procesu a regulácia lobingu

V spoločnom predchádzajúcom projekte boli uvedené oblasti identifikované ako kľúčové pri riešení protikorupčnej agendy v Česku a na Slovensku. Súčasný projekt zhodnotí aktuálny stav aplikácie legislatívnych noriem a politík v jednotlivých oblastiach a porovná situáciu v troch uvedených krajinách, spolu s analýzou zapracovania odporúčaní od medzinárodných organizácií. V procese hodnotenia, ako aj diseminácie výsledkov komparácie troch krajín budú zahrnutý aktéri pôsobiaci vo verejnej správe, v MNO a v súkromnej sfére.

Zhrnutie financovania volieb 2016

Analýza financovania volieb 2016

Remuneration of the Civil Service in Slovakia