Hodnotenie projektu Učme sa učiť

Ukončený projekt

Nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj realizuje na dvoch základných školách a v 10 komunitných centrách v okolí Košíc projekt Učme sa učiť.

V rámci projektu sa zapojení predškoláci, žiaci 0. a 1. ročníkov vzdelávajú pomocou špeciálnej akceleračnej techniky učenia tzv. Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania (FIE – Feuerstein Instrumental Enrichment).

Cieľom projektu je:
1. Zlepšiť študijné výsledky žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) metódou FIE.

2. Zvýšiť úroveň pripravenosti detí predškolského veku z MRK na primárne vzdelávanie v základných školách.

3. Prakticky overiť efektívnosť FIE v prostredí formálneho (ZŠ) a neformálneho (komunitné centrá) vzdelávania detí z MRK.

Inštitút SGI v rámci projektu zodpovedá za sumatívne hodnotenie, ktorého cieľom je:
• popísať intervenčnú logiku a realizáciu pilotnej intervencie,
• validovať zistenia z úvodných a záverečných psychologických meraní u účastníkov intervencie a kontrolnej skupiny;
• zhodnotiť účinnosti intervencie na základe zistení psychologických meraní a kvalitatívnej spätnej väzby;
• formulovať podmienky pre uskutočnenie rigorózneho porovnávacieho hodnotenia intervencie v rámci Slovenskej republiky;
• zhodnotiť možnosti rozšírenia a systematizácie intervencie modelovanej podľa pilotu.

Prečítajte si Hodnotiacu správu projektu Učme sa učiť.