Externé hodnotenie a monitoring Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020

Ukončený projekt

Inštitút SGI zrealizuje priebežné hodnotenie Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a vytvorí štandardizovaný vzor pre tvorbu jej monitorovacích správ.

Stratégia bola schválená v januári 2012 a k jej napĺňaniu a dopracovávaniu sa zaviazala aj súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení. Cieľom Stratégie je riešiť výzvy spojené so sociálnym a spoločenským začleňovaním rómskych komunít. Okrem politiky vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania pokrýva Stratégia aj oblasť finančného začlenenia, nediskriminácie a komunikácie.

Analyzovaná bude relevantnosť, účinnosť, dopad a udržateľnosť Stratégie, a to prostredníctvom štúdia dokumentov a cez rozhovory s kľúčovými aktérmi v jednotlivých oblastiach verejnej politiky (pracovníci ÚSVRK, predstavitelia orgánov štátnej správy, zástupcovia rómskych mimovládnych organizácií, odborná verejnosť).

Hodnotenie je realizované v spolupráci s neziskovou organizáciou Škola dokorán.

Projekt je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prečítajte si Hodnotiacu správu Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.