Cestovná mapa pre riešenia problému nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom školstve – analýza realistických krokov

Ukončený projekt

Stiahnite si: Cestovná mapa pre riešenia problému nadmerného zastúpenia rómskych detí v špeciálnom školstve – analýza realistických krokov (3,4 Mb, pdf)

Expertná skupina zložená z 10 odborníčok z praxe – riaditeliek špeciálnych škôl a ZŠ, poradenských psychologičiek, pracovníčok verejnej správy v oblasti školstva a učiteliek – v spolupráci s výskumníkmi z SGI podrobne analyzovala, akými opatreniami je možné znížiť nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnych školách a triedach pre deti s mentálnym postihnutím. Pred finalizáciou bola Cestovná mapa diskutovaná so širšou skupinou odborníkov z praxe na workshopoch v Košiciach a Banskej Bystrici, ako aj na stretnutí s predstaviteľmi mimovládnych organizácií venujúcich sa téme inklúzie vo vzdelávaní v Bratislave.

Za účelom overenia si niektorých zistení sme absolvovali stretnutie so zástupcami Štátnej školskej inšpekcie a prostredníctvom e-mailu sme komunikovali s ďalšími inštitúciami: s rôznymi odbormi na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, so Štátnym pedagogickým ústavom a s Ústavom informácií a prognóz v školstve.

Publikácia popisuje legislatívny rámec a reálne fungovanie špeciálneho školstva, zahraničné skúsenosti s transformáciou smerom k vyššej inklúzii a štrukturovaný zoznam opatrení.

Identifikuje potrebné kroky v štyroch oblastiach: 1. Diagnostike, 2. Prestupnosti, 3. Fungovaní hlavného vzdelávacieho prúdu a 4. Riešení dopytu zo strany rodičov aj škôl.

Hlavným cieľom projektu SGI „Cestovná mapa riešenia problému diskriminácie rómskych detí v špeciálnom školstve – analýza realistických krokov“ bolo priniesť odborne silnú analýzu praktických možností riešenia situácie rómskych detí v špeciálnom školstve, ktorá by pomenovala potrebné legislatívne kroky, ich načasovanie a náklady. Hlavnou motiváciou pre začatie projektu bol fakt, že rómske deti sú neodôvodnene zaraďované a nadmerné zastúpené v systéme špeciálneho vzdelávania, čo má vážne ľudsko-právne a ekonomické dôsledky. Šance detí v špeciálnych školách na plnohodnotné začlenenie do trhu práce sú veľmi nízke a zároveň, v agregátnom vyjadrení, náklady na ich vzdelávanie sú vyššie, budúce výnosy z práce sú nižšie a zvyšuje sa aj pravdepodobnosť, že budú závislé na štáte. Verejný diškurz o tomto probléme tvoria zatiaľ iba dva protipóly: požiadavka ľudsko-právnych aktivistov okamžite zrušiť špeciálne školy oproti snahe častri rezortu školstva zachovať status quo.