Školy proti segregácií

Táto publikácia je vydaná organizáciou eduRoma, autorsky na nej spolupracoval náš výskumník Jozef Miškolci.

Cieľom metodickej príručky, ktorá sa vám dostáva do rúk je informovať tvorcov školskej politiky, zriaďovateľov škôl, riaditeľov a pedaógov o rôznych kontextoch, prejavoch a dôsledkoch segregácie rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku. Príručka však uvádza najmä preventívne a intervenčné opatrenia na jej odstránenie, či už na úrovni školského systému, alebo samotného prostredia škôl.

Príručka je štruktúrovaná do 3. hlavných častí. V prvej časti ilustruje na konkrétnych prípadoch súdnych rozhodnutí rôzne pro-segregačné opatrenia školskej politiky a praxe. Ide o prehľad 9. súdnych rozhodnutí ktoré prezrádzajú, ako je možné ponímať rôzne segregačné praktiky a ako sa im úspešne v praxi vyhnúť. Druhá časť príručky je venovaná právnemu rámcu segregácie, pričom vysiela čitateľovi aktuálny obraz o právnom pohľade Európskeho súdu pre ľudské práva a judikatúry krajín EÚ na otázky (de)segregácie a diskriminácie v školách. V závere druhej časti ponúkame definíciu pojmu segregácia pre školskú politiku a prax na Slovensku. Posledná časť príručky sa venuje metodickým krokom a intervenciám na úrovni školského manažmentu pri identifikácii a následnej eliminácii náznakov, alebo už existujúcich segregačných praktík vo výchovno-vzdelávacom procese.

Publikáciu si môžete stiahnuť TU.