O vlastnostiach kvalitných výročných správ

Výročná správa štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie predstavuje jeden z najdôležitejších komunikačných kanálov medzi organizáciou a jej okolím, jej potenciál však organizácie nie vždy plne využívajú. Na základe uznesenia Vlády SR č. 1189/2001 majú všetky príspevkové a rozpočtové organizácie povinnosť vypracúvať a zverejňovať svoje výročné správy. Týmto uznesením bol tiež presne stanovený rozsah informácií, ktoré má výročná správa obsahovať a stanovená metodika vypracovania výročných správ.

Výročná správa môže predstavovať pre organizáciu nepríjemnú povinnosť, dá sa však obrátiť na užitočný nástroj manažmentu – priestor pozrieť sa z nadhľadu a dlhodobejšej perspektívy na fungovania subjektu. Pri súčasnom tlaku na efektívne fungovanie a hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií by to mali byť samotné organizácie, ktoré budú vo vlastnom záujme ponúkať verejnosti komplexné a neskreslené informácie o svojich činnostiach, hospodárení, ako aj ďalšie informácie, ktoré sú súčasťou kvalitnej výročnej správy spĺňajúcej odporúčania k obsahu. Výročná správa tak môže predstavovať dôležitý prostriedok, ktorým organizácia prezentuje snahu o zabezpečenie čo najväčšej možnej transparentnosti a otvorenosti voči verejnosti. Všetky rozpočtové a príspevkové organizácie si plnia svoju povinnosť a vypracúvajú výročné správy. Okrem formálneho splnenia povinnosti je nevyhnutné, aby sa zostavovatelia snažili o maximalizáciu informačnej hodnoty správy.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) realizuje už tretí rok projekt s názvom “Hodnotenie výročných správ”, v ktorom široká skupina hodnotiteľov hodnotí kvalitu výročných správy rozpočtových a príspevkových organizácií, ich súlad s uznesením Vlády SR č. 1189/2001 a jeho prílohou č. 1 (Manuál pre vypracovanie výročných správ). Hodnotenie je realizované v rámci projektu Otvorená štátna správa v nadväznosti na poslanie SGI, ktorým je hľadať riešenia pre skvalitnenie procesu alokácie verejných zdrojov na zabezpečenie kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre občanov Slovenska.

Hodnotenie výročných správ štátnych príspevkových a rozpočtových organizácií má pripomínať dôležitosť vypracúvania kvalitných výročných správ, ako prostriedku komunikácie s občanmi a verejnou správou. Cieľom projektu nie je hodnotiť samotné organizácie, efektívnosť ich činností, hospodárenia, či ich prínos pre občanov. Cieľom je zhodnotiť úroveň informácií, ktoré organizácie prostredníctvom svojich výročných správ poskytujú verejnosti a orgánom štátnej správy. Bez spätnej väzby totiž zostavovateľ nemá podnet na zmeny a skvalitňovanie správy. Systematická analýza a hodnotenie výročných správ poskytuje organizáciám práve potrebnú spätnú väzbu.

Zámerom je, aby publikácia „O vlastnostiach kvalitných výročných správ – Skúsenosti z projektu Hodnotenia výročných správ“ slúžila ako podnet na odstraňovanie nedostatkov a vypracúvanie kvalitnejších výročných správ v budúcich rokoch. Počas troch rokov realizácie hodnotenia sme sa stretli s množstvom kvalitných výročných správ. Hlavným cieľom tohto materiálu je sprostredkovanie skúseností z hodnotenia výročných správ ich tvorcom, informovanie o najčastejších slabinách výročných správ a odporúčaniach pre ich odstránenie.