Kto chce inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní? Mapovanie motivácií rôznych aktérov v školstve

Inštitút SGI vydal publikáciu „Kto chce inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní? Mapovanie motivácií rôznych aktérov v školstve“, ktorej hlavným cieľom je výskumne zmapovať či sú rôzni aktéri v školstve za súčasného legislatívneho, finančného a administratívneho nastavenia motivovaní začleňovať rómske deti (osobitne zo sociálne znevýhodneného prostredia) do vzdelávania na Slovensku. Publikácia zároveň prináša najnovšie kvalitatívne a kvantitatívne zistenia o situácii rómskych detí v predškolskej príprave, ich vyčleňovaní v špeciálnom aj bežnom školstve, ale aj o bariérach, ktoré tieto deti zažívajú v etnicky zmiešaných bežných školách a triedach. Publikácia je zakončená odporúčaniami namierenými na miestnych aj celoštátnych aktérov, aby dokázali  svoje aktivity a politiky nastaviť tak, aby viedli k účinnejšiemu začleňovaniu rómskych, ale aj ostatných detí, ktoré čelia rôznym typom znevýhodnenia, do vzdelávania.