Hodnotenie webových stránok

Cieľom analýzy je prispieť k lepšiemu porozumeniu základných nedostatkov a problémov v oblasti zabezpečovania informovanosti verejnosti prostredníctvom zhodnotenia webových stránok, venujúcim sa možnostiam získania podpory z Európskych investičných a štrukturálnych fondov (ďalej len „EŠIF“). Webstránky jednotlivých riadiacich orgánov (ďalej aj ako „RO“) a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (ďalej aj ako „SORO“) patria k základným komunikačným nástrojom, ktoré sú využívané pri informovaní potenciálnych záujemcov o podporu.

Predmetom analýzy je spolu 42 webových stránok operačných programov (ďalej aj ako „OP“) a ich riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov. Ich zoznam je v úplnosti uvedený v Prílohe č. 1. Skúmanými aspektmi boli: 1.) bohatosť informácií, ktoré sa na stránkach poskytovali a 2.) užívateľská prijateľnosť stránok. V kritériu bohatosti poskytovaných informácií získalo hodnotenie veľmi dobré1 (nad 90 %) iba 2 % skúmaných prípadov. Naopak hodnotenie nepostačujúce2 (pod 60 %) získala až jedna tretina stránok. Z hľadiska poskytovania základných informácií o OP, ako napríklad plné znenie OP či indikatívne harmonogramy výziev, dosahovali webové stránky vo všeobecnosti dobré výsledky. Problematickejšou bola „nadstavba“ v podobe poskytovania dodatočných informácií, ako napr. sekcie najčastejšie kladených otázok alebo príklady úspešných projektov z minulosti. Napriek tomu, že by tieto informácie mohli užívateľom uľahčiť rozhodnutie podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, pomôcť v procese podávania žiadosti, či upozorniť ich na aktuálne dianie v OP, na webových stránkach sa nachádzali iba sporadicky.

V kritériu užívateľskej prijateľnosti nezískala hodnotenie veľmi dobré ani jedna webová stránka, zatiaľ čo hodnotenie nepostačujúce získalo až 88 % skúmaných stránok. Napriek tomu, že mnohé nedostatky boli rozšírené aj v oblasti bohatosti informácií, sa teda vo všeobecnosti ako viac problematická ukázala byť užívateľská prijateľnosť stránok. Celkové hodnotenie nepostačujúce získalo 40 % webových stránok.