Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a P-MAT, n.o. organizovali od júna 2011 do marca 2012 projekt E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien. Jeho hlavným cieľom bolo podporiť inklúziu nezamestnaných rómskych žien, legálnych migrantiek a nezamestnaných majoritných žien, a zlepšiť ich šance na pracovnom trhu práve prostredníctvom školení e-zručností. Okrem odovzdávania na trhu práce nových žiadaných zručností, zámerom projektu bolo aj zistiť situáciu cieľových skupín na trhu práce a identifikovať možné problémy pri implementácii vzdelávacích projektov pre znevýhodnené alebo rizikové skupiny.

Projekt pozostával z výskumnej a praktickej implementačnej časti. Výskumná časť zahŕňala v prvej fáze výber vhodnej výskumnej vzorky, jej opis a zhodnotenie jej situácie na trhu práce. Zistenia z tejto výskumnej časti projektu sú zhrnuté v publikácii Lucii Kurekovej Analýza slovenského trhu práce s dôrazom na staré a nové menšiny: rómske ženy a imigrantky.

Druhú fázu výskumnej časti projektu, ktorá prebehne v auguste 2012, bude pozostávať z hodnotenia efektu nadobudnutia zručností pre integráciu na trh práce. K tejto časti bude vypracovaná samostatná správa.

Výstupy z praktickej časti projektu a hlavné zistenia z projektu sú k dispozícii na stiahnutie ako publikácia E-zručnosti pre zamestnateľnosť žien: Záverečná správa z implementácie výskumného a terénneho projektu.

Projekt podporila spoločnosť Microsoft Slovensko v rámci programu Potenciál bez hraníc a Úrad vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.