Žiaci zo znevýhodneného prostredia v procese školskej reformy

Ukončený projekt

Od apríla 2009 SGI realizoval projekt s názvom Žiaci zo znevýhodneného prostredia v procese školskej reformy. Projekt bol zameraný na identifikovanie dopadov školskej reformy na deti zo znevýhodneného prostredia, poskytnutie spätnej väzby z terénu tvorcom školskej politiky, pričom hlavným výstupom projektu bola tvorba a šírenie inovatívnych prístupov učiteľov k vzdelávaniu detí zo znevýhodneného prostredia prostredníctvom novovytvorenej webovej stránky.

V rámci projektu sa uskutočnila súťaž o najinovatívnejšie prístupy k vzdelávaniu detí zo znevýhodneného prostredia. SGI sa následne bude usilovať o disemináciu informácií a skúseností získaných v súťaži. Ťažiskovým výstupom projektu bolo vytvorenie on-line poradenstva pre učiteľov, rodičov a žiakov pri riešení problémov s integráciou detí zo znevýhodneného prostredia na zriadenej webovej stránke. Učitelia si tak budú môcť aj po ukončení projektu (december 2010) naďalej vymieňať skúsenosti so zavádzaním nových školských programov v prostredí s väčším počtom žiakov zo znevýhodneného prostredia a zároveň poskytne zrozumiteľné informácie rodičom a žiakom k týmto témam.

Tento projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.