Súčasné problémy v kultúrnom rozvoji mesta

Ukončený projekt

Projekt inovatívneho vzdelávacieho modulu Súčasné problémy v kultúrnom rozvoji mesta si kladie za cieľ prispieť k prepojeniu vzdelávania na vysokých školách a potrieb praxe. Práve aplikované znalosti a zručnosti absentujú v súčasnom systéme vysokých škôl na Slovensku, čo má negatívny dopad pri vstupe absolventov na pracovný trh. Kurz je navrhnutý interdisciplinárne t.j. pre študentov rôznych disciplín (vizuálne umenie, kulturológia, verejná politika, manažment), ktorí v tímoch navrhnú a implementujú riešenia pre jednotlivé projekty kultúrnych inštitúcií v Bratislave.

Súčasný odborný diskurz v oblasti vysokého školstva a jeho úlohy pre regionálny rozvoj (OECD, EU) jasne ukazuje smerom k potrebe spoločensky zodpovedného vzdelávania, čo súvisí so vzťahom vysokých škôl a miesta (mesto, región), kde sa nachádzajú.Poslaním vysokých škôl, ako členov spoločnosti, či miestnej komunity, má byť okrem vzdelávania a výskumu aj priama podpora rozvoja mesta, či regiónu v duchu ekonomickom, ale aj demokratickom a kultúrnom.