Školstvo a otázky multikulturalizmu v kontexte prepájania zahraničnopolitickej a domácej debaty

Ukončený projekt

Projekt Školstvo a otázky multikulturalizmu si kládol za cieľ zaviesť na stredných školách nový spôsob multikultúrneho vzdelávania, a tak nastaviť zrkadlo súčasnému obrazu spoločnosti a jej hodnotám, s dôrazom na interaktívne vzdelávanie a zvýšenie povedomia študentov v oblasti xenofóbie, segregácie, asimilácie, nacionalizmu, spoznávania iných kultúr a náboženstiev. Projekt vychádza z predpokladu, že školstvo (učitelia ani pedagogické materiály) nie sú pripravené na výzvy, ktorým čelí a s narastajúcou tendenciou bude čeliť spoločnosť na Slovensku. 

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho prístupu je dosiahnuť chápanie všeobecných hodnôt globálnej, multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na kultúrnu, rasovú a náboženskú toleranciu a v tomto kontexte vypestovať u študentov schopnosť samostatne pochopiť a analyzovať aktuálne politické a ekonomické dianie v spoločnosti.

Multikultúrne vzdelávanie študentov, bude postavené na prípadových štúdiách, diskusiách a znalostnom vzdelávaní, bude viesť recipientov k poznaniu a pochopeniu systému hodnôt rôznych kultúr, spoločenských a náboženských skupín. Umožní im zaujať objektívne stanovisko na základe znalosti faktov. Touto interaktívnou cestou postupne napomôže k odstráneniu rôznych foriem intolerancie, ktorých korene často vyplývajú z rozmanitosti kultúr a histórie.

Cieľmi projektu sú:

1. Vytvorenie platformy pre výmenu metodických a učebných materiálov na témy pokrývané v tomto projekte pre vzdelávacích pracovníkov prostredníctvom internetového portálu, ktorý bude zverejňovať materiály pojednávajúce o aktuálnych zahraničnopolitických témach rezonujúcich v spoločnosti a poskytovať fórum pre diskusiu, komentovanie a výmenu skúseností

2. Budovanie kapacít pedagogických pracovníkov a lídrov medzi učiteľmi v danej oblasti, ktorí budú schopní navrhovať systémové zmeny prostredníctvom vzdelávacích a tréningových aktivít a priebežnej práce so školami.

3. Posilnenie verejnej debaty na tému predsudky a stereotypy pri vnímaní globálnych prepojení a multikultúrnych hodnôt.