Seminár o celoživotnom vzdelávaní

Ukončený projekt

Za spoluorganizácie Svetovej banky, Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a Ministerstva školstva SR sa uskutočnil seminár Celoživotné vzdelávanie ako pilier znalostnej ekonomiky dňa 9. decembra 2003 v konferenčnej sále hotela FORUM v Bratislave.

Cieľom seminára bolo prehĺbiť na Slovensku diskusiu o tejto kľúčovej téme za účasti všetkých zložiek vzdelávacieho systému, ktoré hrajú v celoživotnom vzdelávaní úlohu. Medzi pozvanými boli zástupcovia NR SR, relevantných ministerstiev, akademickej obce, výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a odborníci Svetovej banky, OECD a ďalších medzinárodných inštitúcií.

Téma celoživotného vzdelávania je vysoko aktuálna v celej Európe. Celoživotné vzdelávanie je jednou z výziev, s ktorými sa spoločnosť musí vyrovnať pri budovaní modernej ekonomiky založenej na vedomostiach a presahuje rámec vzdelávacieho systému. Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky na európskom a globálnom trhu je potrebná spolupráca verejného i súkromného sektora, vysokých škôl, výskumných inštitúcií, zamestnávateľov a ďalších subjektov.

AKTUALIZOVANÁ AGENDA
CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE AKO PILIER ZNALOSTNEJ EKONOMIKY
9.december 2003, FORUM Hotel Bratislava

8:30 Registrácia

9:00 Otvorenie seminára
Ingrid Brocková, Svetová banka
Andrej Salner, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

9:15 Lifelong Learning – What Lessons from Experience in the OECD?,
Gregory Wurzburg, hlavný administrátor, Oddelenie vzdelávania a tréningu, OECD

10:15 Súčasný stav a vízia rozvoja celoživotného vzdelávania na Slovensku,
František Tóth, štátny tajomník MŠ SR

Diskusia

10:45 Prestávka– občerstvenie

11:00 Diskusný panel

Predseda panelu:
Ján Pišút, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, exminister školstva SR

Účastníci panelu:
Miroslav Babinský – Stručný prehľad aktivít v oblasti ďalšieho vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite a smerovanie celoživotného vzdelávania na slovenských univerzitách,
riaditeľ Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie, Slovenská technická univerzita

Viera Prusáková – Teória a prax ďalšieho odborného vzdelávania v systéme celoživotného vzdelávania,
viceprezidentka Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

Juraj Vantuch – Zlepšiť vzdelávacie prostredie – vylepšiť prístup k celoživotnému vzdelávaniu sa pre všetkých,
vedúci Slovenského národného observatória pre odborné vzdelávanie

12:30 Skúsenosti Veľkej Británie s rozvojom celoživotného vzdelávania,
Michael Stark
, oddelenie rozvoja zručností a pracovnej sily, Rada pre vzdelávanie a rozvoj zručností, Veľká Británia

13:00 Regionálne zameranie celoživotného vzdelávania,
Zhrnutie a ukončenie seminára,
Mary Canning, hlavná odborníčka na vzdelávanie, Svetová banka