Príprava stratégie Rómskeho vzdelávacieho fondu v SR

Ukončený projekt

SGI spolupracuje s Rómskym vzdelávacím fondom, ktorý vznikol v rámci Dekády inklúzie Rómov iniciovanej Svetovou bankou a Inštitútom otvorenej spoločnosti. K dekáde sa pripojila aj Vláda SR a prijala Akčný plán dekády inklúzie.

REF pripravuje pre jednotlivé cieľové krajiny stratégie, na základe ktorých bude vyhlasovať grantové schémy s cieľom pomôcť inklúzii Rómov v oblasti vzdelávania. Prvá verzia stratégie bola pripravená v priebehu mesiacov február a apríl 2006 a bola následne podrobená širokej odbornej diskusii.