Otvorená štátna správa 2004

Ukončený projekt

SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť uskutočnil v priebehu roka 2004 už štvrtý ročník hodnotenia výročných správ štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií. Hodnotenie sa uskutočnilo v rámci projektu Otvorená štátna správa, ktorý podporila Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF. Vyhlásenie troch najlepších výročných správ spolu s odovzdaním cien sa uskutoční za účasti zástupcov médií v Bratislave dňa 11. februára 2005.

Projekt je zameraný na hodnotenie výročných správ organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy a na prezentáciu výsledkov hodnotenia verejnosti. Cieľom projektu je predovšetkým posilniť zodpovedné konanie v štátnej správe, zvýšiť motiváciu štátnych úradníkov, zvýšiť transparentnosť v oblasti štátnej správy a v neposlednom rade pozdvihnúť povedomie verejnosti o organizáciách a ich aktivitách. Podobne ako po minulé roky bola hodnotiaca komisia zostavená z vedúcich pracovníkov štátnej správy, z predstaviteľov akademickej obce a pracovníkov neziskového sektora. Hodnotilo sa pomocou hodnotiaceho kľúča, ktorý vychádza zo záväznej štruktúry výročnej správy, ktorú pre organizácie schválila vláda SR uznesením č. 1189/2001. Celkovo bolo vyhodnotených 161 výročných správ za rok 2003. Vyhodnotené výročné správy sú zoradené do piatich skupín v poradi najlepšie – výborné – nadpriemerné – priemerné – podpriemerné. V rámci skupín sú organizácie zoradené podľa abecedy. Poznámka: * sú označené výročné správy organizácií, ktoré vznikli v roku 2003 a nemohli tak objektívne vypracovať všetky jej časti. Štúdia o vlastnostiach kvalitných výročných správ.

NAJLEPŠIE VÝROČNÉ SPRÁVY

1. miesto – Inštitút pre verejnú správu *97,7 bodov
2. miesto – Slovenský filmový ústav *95,1 bodov
3. miesto – Slovenská národná knižnica *94,8 bodov

(počet bodov 80,0 – 100,0; 40 výročných správ; zoradené abecedne)

BIBIANA

Colné riaditeľstvo SR

Daňové riaditeľstvo SR

Geodetický a kartografický ústav v Bratislave

Inštitút pre verejnú správu

Katastrálny ústav v Žiline

Lesoprojekt

Literárne informačné centrum

Múzeum SNP

Oblastný výskumný ústav agroekológie

Poštový úrad SR

Puncový úrad SR

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská legálna metrológia

Slovenská lekárska knižnica

Slovenská národná knižnica

Slovenská pedagogická knižnica

Slovenská ústredná hvezdáreň

Slovenské národné múzeum

Slovenské technické múzeum

Slovenský filmový ústav

Správa finančnej kontroly Bratislava

Správa finančnej kontroly Košice

Správa finančnej kontroly Zvolen

Štátna školská inšpekcia

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Univerzitná knižnica v Bratislave

Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR

Ústav vedeckotechnických informácií pre pôdohospodárstvo

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

Výskumný ústav potravinársky

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Výskumný ústav rastlinnej výroby

Zoologická záhrada Bojnice

VÝBORNÉ VÝROČNÉ SPRÁVY

(počet bodov 70,0 – 79,9; 45 výročných správ; zoradené abecedne)

Academia Istropolitana

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (* vznikla k 1.2.2003, reálne zahájila činnosť od 1.1.2004)

Agentúra SAPARD

Centrum vedecko-technických informácií

Divadelný ústav

Divadlo Nová scéna

Dom zahraničných stykov

EKONOM – SERVIS

Horská záchranná služba

Hudobné centrum

Infostat

Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania

IVES, Košice

Lesnícke a drevárske múzeum

Lesnícky výskumný ústav

Lúčnica

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, Tomášikova

Metodicko-pedagogické centrum mesta Bratislavy

Slovenská energetická agentúra

Slovenská filharmónia

Slovenská národná galéria

Slovenská obchodná inšpekcia

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenský metrologický ústav

Slovenský ústav technickej normalizácie

Správa slovenských jaskýň

Správa účelových zariadení MZV SR

Štátne divadlo Košice

Štátny fond rozvoja bývania

Štátny pedagogický ústav

Štátny plemenársky ústav SR, Bratislava

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Bratislava

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Prešov

Ústav informácií a prognóz školstva

Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby

Vojenský folklórny súbor Jánošík – Zvolen

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva

Výskumný ústav geodézie a kartografie

Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Výskumný ústav živočíšnej výroby

NADPRIEMERNÉ VÝROČNÉ SPRÁVY

(počet bodov 55,0 – 69,9; 45 výročných správ; zoradené abecedne)

Agentúra pre rozvoj vidieka

Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

Agroinštitút

Agrokomplex – Výstavníctvo

Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín

Centrum akademického športu

Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu v SR

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Letecký úrad SR

Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia

Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica

Metodicko-pedagogické centrum v Prešove

Múzeum Sv. Anton

Národné osvetové centrum

Pamiatkový úrad SR

Plemenárska inšpekcia

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská správa letísk

Slovenské centrum dizajnu

Slovenský metrologický inšpektorát

Správa kultúrnych zariadení MK SR

Správa zariadení Úradu vlády SR

Štátna energetická inšpekcia

Štátna filharmónia Košice

Štátna galéria v Banskej Bystrici

Štátna opera

Štátna plavebná správa

Štátna pokladnica (* vznikla k 1.1.2003, postupne zahájila činnosť od 1.1.2004)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR

Štátny inštitút odborného vzdelávania

Štátny komorný orchester Žilina

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Nitra

Technická inšpekcia

Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC – 106

Telekomunikačný úrad SR

ÚĽUV

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

Vojenská zotavovňa Zemplínska Šírava

Vojenský historický ústav Bratislava

Východoslovenská galéria

Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce

Výskumný ústav spojov

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

PRIEMERNÉ VÝROČNÉ SPRÁVY

(počet bodov 40,0 – 54,9; 26 výročných správ; zoradené abecedne)

Agentúra na podporu vedy a techniky

DataCentrum

Dom zahraničných Slovákov

Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov

Hlavný banský úrad

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov

Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Intervenčná poľnohospodárska agentúra SR

IUVENTA

Medzinárodné laserové centrum

Múzeum obchodu Bratislava

Národný inšpektorát práce

Národný inštitút športu

SARC – centrum pre rozvoj, vedu a technológie

Slovenská knižnica pre nevidiacich M.H.

Slovenská správa ciest

Slovenské banské múzeum

Slovenské národné divadlo

SĽUK

Stredisko pre štúdium práce a rodiny

Štátna ochrana prírody SR

Štátne lesy Tanap-u

Štátny dráhový úrad SR

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Košice

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav pre pôdohospodárstvo

Vojenská zotavovňa Smrekovica

PODPRIEMERNÉ VÝROČNÉ SPRÁVY

(počet bodov 0,0 – 39,9; 5 výročných správ; zoradené abecedne)

Armádny športový klub Dukla Trenčín

Štátny veterinárny ústav, Zvolen

Ústav cestnej dopravy

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

VDZ VS Financie Tatranská Lomnic

NEZVEREJNENÉ VÝROČNÉ SPRÁVY

Meracia technika – Technocentrum (v čase hodnotenia nebola zverejnená)