Návrh systému študentských pôžičiek

Ukončený projekt

SGI v spolupráci s externými spolupracovníkmi z Maďarska a Bulharska pripravilo pre Bulharskú vládu návrh systému študentských pôžičiek pre vysokoškolákov v Bulharsku. Návrh obsahuje okrem konkrétnych odporúčaní pre Bulharskú vládu aj komparatívnu analýzu pôžičkových systémov vo svete. Výstupom projektu bola správa a jej prezentácia. Správa vychádza z existujúcich dokumentov a z rozhovorov so zástupcami najdôležitejších záujmových skupín.

Hlavné odporúčania projektového tímu pre bulharskú vládu:

– je potrebné, aby štát nepreberal na seba celé riziko a administratívne náklady na prevádzku pôžičkového systému (pretože to spôsobuje nízke splácanie pôžičiek),

– dotovanie pôžičiek musí byť dobre zacielené inak bude schéma príliš drahá a nebude napomáhať rovnému prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu,

– splácanie pôžičiek by malo byť závislé od budúcich príjmov študentov a splatenie pôžičky by nemalo mať fixovanú dobu splatnosti, pretože inak bude schéma potrebovať neprimeranú garanciu štátu, dotovanie úroku; fixná doba splatnosti pôžičiek tiež spôsobí ďalšie problémy ako averziu k dlhom, veľké straty z nesplácania pôžičiek – hypotekárna forma úveru nie je vhodná pre študentské pôžičky,

– je potrebné klásť dôraz na implementáciu pôžičkovej schémy z pohľadu technickej pripravenosti, ľudských zdrojov a dostatočného času, pretože veľa pôžičkových schém zlyháva na podcenení technickej prípravy a implementácie, ktoré si vyžadujú minimálne niekoľko rokov. 

Správu v anglickom jazyku o študentských pôžičkách v Bulharsku je možné stiahnuť TU.