Európska spolupráca na skvalitnenie regulácie

Ukončený projekt

Projekt „European Network for Better Regulation (ENBR) – Európska spolupráca pre skvalitnenie regulácie“ bol schválený v novembri 2005 v rámci 6. rámcového programu EÚ. SGI je členom konzorcia, vedeným Center for Policy Studies Brussels, ktoré pracovalo od januára 2006 do konca roku 2008 na zbieraní dát a údajov o dopadových štúdiách tvorených v krajinách EÚ. Dôvodom vytvorenia takejto spolupráce bolo, že kvalita vládnych regulácii priťahuje zvýšenú pozornosť medzi akademikmi aj ľuďmi z praxe. OECD a Svetová banka kladú osobitný dôraz na problémy kvality regulácie a označujú reformu tvorby práva ako jeden z hlavných cieľov ich politík. EÚ taktiež vyzýva svoje členské štáty k identifikovaniu svojich domácich problémov s hodnotením dopadov regulácie tak, aby prispeli k schopnosti európskej ekonomiky rásť a inovovať.

Ciele

Cieľom projektu ENBR bolo založiť a prevádzkovať celoeurópsku sieť so zámerom zlepšiť a rozšíriť súčasné poznatky o regulačných procesoch, ako aj stupeň a spôsob implementácie procedúr hodnotenia dopadov v členských štátoch EÚ.

Medzi hlavné aktivity, ktoré sieť vykonávala, patrí:

  1. a) budovanie databázy vývoja dopadových štúdií v členských krajinách EÚ (DIADEM),
  2. b) využívanie vzťahu medzi typom dopadovej štúdie na jednej strane a rôznymi indikátormi kvality regulácie (napr. právna úprava, výkonnosť, účinnosť, vymožiteľnosť práva, zapojenie súkromného sektoru do regulačných procesov) na druhej strane,
  3. c) rozšírenie poznatkov o súčasných metodológiach používaných pri hodnoteniach dopadov regulácie (RIA) a hodnotenia dopadov spojených s trvalo udržateľným rozvojom (SIA),
  4. d) vytvorenie webovej stránky s cieľom zberať a vzájomne si vymieňať dôležité informácie pre kvalitnejšiu tvorbu práva v Európe (enbr.org),
  5. e) vypracovanie interdisciplinárnych štúdií a analýz so zámerom výmeny poznatkov a ponaučenia,
  6. f) organizovanie tematických workshopov s cieľom zlepšiť povedomie o dôležitosti hodnotenia dopadov pre kvalitnejšiu tvorbu práva a trvalo udržateľný rozvoj,
  7. g) vydávanie výročných správ o stave implementácie hodnotenia dopadov v členských krajinách EÚ, ktoré budú obsahovať návrhy pre politiku národných vlád,
  8. h) využitie nových línií výskumu kvalitnejšej tvorby práva z multidisciplinárnej perspektívy,
  9. i) podpora koordinácie a harmonizácie procedúr dopadových štúdií v členských krajinách EÚ,
  10. j) stály dialóg s Európskou komisiou a pracovnými skupinami, Európskej rady, riaditeľom a expertmi pre kvalitnejšiu reguláciu a s programom OECD pre reformu regulácie.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na Katarínu Staroňovú.