Dobrý štart – rozšírenie prístupu rómskych detí ku vzdelaniu – fáza II

Ukončený projekt

Cieľom projektu „Dobrý štart“ bolo podporiť vzdelávanie v ranom veku a starostlivosť, so zameraním na rodiny a komunity pri práci s inštitúciami. Projekt prebiehal od roku 2010 do roku 2012. V roku 2013 prebiehala jeho druhá fáza.

Inštitút SGI v projekte v spolupráci s medzinárodnými partnermi zodpovedal za monitoring a evaluáciu.

Nasledovné video ilustruje niektoré z aktivít v projekte realizovaných na Slovensku.

Najdôležitejším cieľom Rómskeho vzdelávacieho fondu (REF) je znížiť rozdiely vo vzdelávacích výsledkoch medzi Rómami a ne-Rómami prostredníctvom projektov, výskumnej a vzdelávacej politiky, opatrenia, ktoré podporujú kvalitu vzdelávania Rómov a segregácie vzdelávacieho systému.

Projekt bol iniciovaný a financovaný Európskou úniou ako pilot. Druhá fáza bola realizovaná najmä zo zdrojov súkromných nadácií. Prebiehali vo vyše 15 lokalitách na Slovensku, Rumunsku, Macedónsku a Maďarsku so zapojením viac ako 4.000 malých detí a ich rodín.

Na Slovensku prebiehali aktivity v troch regiónoch – Žilinský, Banskobystrický a Prešovský (Martin, Banská Bystrica, Zborov a Abranovce). Podpora poskytnutá v ranom detstve rozvoja napomáha deťom navštevovať materské školy, keďže sa budujú vzťahy materských škôl s komunitou a rodinami. Spolupracuje sa teda na viacerých úrovniach s matkami, materskými školami a profesijnými organizáciami, ktoré vykonávajú aktivity v záujme úspešného uplatnenia sa dieťaťa v škole.

Tri miestne mimovládne organizácie, ktoré realizovali aktivity, sú:
– Krajská asociácia rómskych iniciatív, Banská Bystrica
– Kultúrne Združenie Rómov na Slovensku, Banská Bystrica
– Občianske združenie Vyrovnávanie šancí, Prešov.

Cieľom školení a príprav vypracovaných Medzinárodnou asociáciou Krok za krokom, špeciálne pripravených pre program „Dobrý začiatok“, bol rozvoj vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na programe, príprava mentorov, ktorí poskytujú služby pre rodiny, podpora aktívnej spolupráce s rodinami a realizácia zameraná priamo na vývoj dieťaťa. Školenia boli poskytnuté slovenskou Nadáciou Škola Dokorán.

V rámci projektu vzniklo niekoľko publikácií: stiahnite si publikáciu Good Practice Guide to Data Collection