Cena SGI: vzdelávanie rómskych detí

Ukončený projekt

Na konci školského roka 2005/2006 sa konala celoslovenská súťaž o najlepšie prístupy a metódy vo vzdelávaní rómskych detí vyhlásená Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť. Cieľom súťaže bolo zviditeľniť základné alebo špeciálne základné školy, ktoré napomáhajú zvýšeniu záujmu rómskych detí o vzdelávanie a šíriť tieto informácie o nových pedagogických prístupoch ďalej. Do súťaže sa zapojilo 43 projektov, ktoré v priebehu júna posúdila odborná komisia podľa troch hlavných kritérií: inovatívnosť, prenosnosť a efektivita.

Na základe týchto kritérií komisia rozhodla, že prvé miesto získala Špeciálna základná škola v Žiari nad Hronom. Na škole prebehol systém zaškolenia všetkých pedagogických pracovníkov a postupnej premeny na modernú alternatívnu školu. Deti väčšinou pri vyučovaní sedia v kruhu na koberci, alebo pracujú na rôznych úlohách v malých skupinkách. Ide o zážitkovú a názornú formu vyučovania, pri ktorej sú zapojené všetky zmysly. Žiaci nerozvíjajú len svoje vedomosti, ale aj nadanie, tvorivosť, charakter, sociálne zručnosti, či tímovú spoluprácu. Škola organizuje množstvo akcií, do prípravy ktorých zapája aj rodičov a absolventov, na škole funguje aj školský klub. Všetci pedagógovia majú akreditáciu na prácu s počítačom a deti využívajú počítače na väčšine predmetov. Počítačové kurzy, o ktoré bol veľký záujem, poskytovali aj absolventom školy, rodičom žiakov aj rómskym asistentom učiteľa. „Sociálne podmienky našich žiakov sú čím ďalej horšie, bývajú v chatrčiach bez elektriny a bez vody a my sa o to viac snažíme pripraviť im príjemné prostredie v škole“, hovorí pani riaditeľka Vargová, ktorá na škole učí už 25 rokov a pozná všetky rodiny svojich žiakov. 95% absolventov pokračuje v štúdiu na strednej škole. Učitelia už nemusia riešiť problémy so záškoláctvom, ani výrazné problémy v správaní, ako tomu bolo v minulosti.

Na druhom mieste sa umiestnila Špeciálna základná škola v Jarovniciach s projektom zameraným na predškolskú prípravu detí. Riaditeľka špeciálnej školy Eva Lukáčová uvádza, že v materskej škole v Jarovniciach je len 30 detí v predškolskej príprave, do prvého ročníka sa ich však zapisuje vyše 200. „Rodič je prvým učiteľom svojich detí. Rómski rodičia sú často negramotní a neovládajú spisovný jazyk a preto našou najväčšou snahou bolo ich získať a zapojiť do prípravy detí na vyučovanie“, uvádza E. Lukáčová. Učitelia ŠZŠ spolu s dobrovoľníkmi preto pripravovali deti na vstup do školy aj netradične, a to priamo v ich rodinnom prostredí. Vo vyučovacom procese využívali alternatívne metódy práce inšpirované školeniami Krok za krokom a Združenia Orava. Škola pracuje nielen s deťmi, ale aj s rodičmi, pričom rozvíja ich jazykové a sociálne zručnosti.

Tretie miesto obsadil projekt s názvom Dobre žiť organizovaný Žitnoostrovským osvetovým strediskom na Základnej škole Zlaté Klasy. Základnou filozofiou projektu bolo nabúrať stereotypný spôsob života miestnych Rómov, prebudiť v nich pocit zodpovednosti, dôležitosti, a sebadôvery prostredníctvom rôznych výchovných hier zameraných na rozvoj osobnosti detí. Učiteľky sa snažili napríklad ovplyvniť typickú hierarchiu v rodine prostredníctvom hier zameraných na posilnenie sebadôvery a sebavedomia u dievčat. Zároveň formou ďalších aktivít učili chlapcov akceptovať práva dievčat. Od tohto momentu si deti nesadali rozdelené do skupín na dievčatá a chlapcov, ale boli premiešané. Realizátorka projektu Ildikó Pőczová dopĺňa: „Pri skupinových debatách sa chlapci často pochválili so svojimi skúsenosťami s návykovými látkami. V pracovných listoch mali potom možnosť rozhodnúť sa, akú činnosť budú vykonávať vo svojom voľnom čase. Pokiaľ sa niekto rozhodol pre fajčenie, pitie alkoholu a bitky, kolektív toto rozhodnutie spoločne hodnotil. Formou rozhovoru tak deti mali možnosť pochopiť nesprávnosť takéhoto správania a závažnosť týchto návykov.“ Deti sa zapájali aj do aktivít zameraných na vlastné sebahodnotenie. Formou hry sa zaoberali charakterovými vlastnosťami, aby pochopili, ktoré vlastnosti sú dobré, a ktoré nie.

Ocenené boli aj viaceré školy, ktoré nemenili systém celého vyučovania, ale rozvíjali zaujímavé voľno-časové aktivity pre rómskych aj nerómskych žiakov. Ukázalo sa, že už práca v jednom záujmovom krúžku môže výrazne ovplyvniť celkové správanie a školský prospech dieťaťa, u ktorého učiteľ podchytí silnú stránku. Príkladom môže byť Špeciálna základná škola v Trnave, kde úspešne funguje tanečný krúžok. Veľmi silnou motiváciou sú pripravované vystúpenia. „Vďaka nášmu krúžku a tanečným vystúpeniam deti prídu v deň, kedy vystupujeme, umyté, učesané, vyobliekané. My im do vlasov zaviažeme mašle, oblečieme ich do kostýmov a oni majú odrazu pocit, že sú úplne inými ľuďmi. Deti to veľmi motivuje. Ten pocit sebavedomia a istoty je pre nich strašne dôležitý. To ich potom láka chodiť do školy, lebo niečo znamenajú, všetci im zatlieskajú. Vtedy vidím, že všetka naša práca má zmysel,“ hodnotí Ľudmila Filipovičová, ktorá tu pracuje ako rómska asistentka. Pocity istoty a dôležitosti, ktoré deti pri vystúpeniach zažívajú, sa odzrkadľujú aj na ich školskej dochádzke a celkových výsledkoch. Do školy prichádzajú radi a hrdo, pretože ich ostatní obdivujú. Aj sebeslabší žiaci majú pocit, že nie sú zbytoční, ale čosi znamenajú.
Vďaka súťaži sa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť podarilo získať mnoho informácií, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia pre pedagógov z rôznych škôl pracujúcich v podobnej oblasti. Väčšina aktivít je vhodná aj pre prácu s nerómskymi deťmi, hlavne na prvom stupni základných škôl. V auguste 2006 vyšiel zborník „Nie je škola ako škola“ s opismi najúčinnejších vzdelávacích metód a praktických skúseností.
Informácie z prvého ročníka súťaže (2004) 
Víťazným projektom v súťaži o najlepšie inovatívne a perspektívne prístupy vo vzdelávaní rómskych detí na základných školách vyhlásenej Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť v roku 2004 sa stala Špeciálna základná škola na Odborárskej ulici v Košiciach s projektom, ktorý prostredníctvom divadelných predstavení o histórii Rómov na výchovných koncertoch mení postoje detí z majority a posilňuje proces hľadania identity Rómov.

Súťaž zorganizoval Inštitút pre dobre spravovanú spolonosť s cieľom poukázať na úspešné iniciatívy na jednotlivých školách a podporiť ich v ďalšej práci. Do konca mája sa do prvého ročníka súťaže mohli prihlásiť vzdelávacie projekty základných alebo špeciálnych základných škôl, ktoré napomáhajú zvýšiť záujem rómskych detí o školu a ich šance na úspech v nej. Podmienky súťaže splnilo 13 projektov, ktoré v priebehu júna posúdila odborná komisia podľa troch hlavných kritérií: inovatívnosť, prenosnosť a efektivita.

Vo svojom hodnotení víťazného projektu na košickej ŠZŠ Odborárska komisia vyzdvihla komplexný prístup so silnou pedagogickou bázou, ktorý umením spája, učí a vychováva. Projekt efektívne využíva prvky multikultúrnej výchovy na dosiahnutie zmeny postojov majoritnej populácie k rómskemu etniku a posilňuje proces hľadania identity Rómov. V spolupráci s občianskym združením Trival organizujú rómski asistenti, dobrovoľníci a učiteľka ŠZŠ záujmové aktivity detí v rámci niekoľkých typov krúžkov. Výsledkom ich spoločného úsilia je divadelné predstavenie o histórii Rómov, s ktorým formou výchovného koncertu vystupujú na školách v košickom a prešovskom kraji. Víťazná škola bola odmenená osobným počítačom.

Na druhom mieste sa umiestnila malotriedna škola v Prašníku, okres Piešťany, ktorá pri výučbe využíva výpočtovú techniku a špeciálne výukové programy pre jednotlivé predmety. Vďaka nim sa vyučovanie zefektívňuje a stáva sa zaujímavejším pre žiakov, špecificky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní do bežných tried.

Aktivity tretieho oceneného projektu na ZŠ Terňa v okrese Prešov sú zamerané na žiakov nultého ročníka a ich cieľom je podporiť vzťah rómskych detí a ich rodičov ku škole. V rámci výučby jednotlivých predmetov aj v mimoškolských aktivitách využívajú prirodzený talent rómskych detí v hudobnej, dramatickej a výtvarnej oblasti, výsledky spoločnej činnosti prezentujú na verejných podujatiach určených predovšetkým rodinám žiakov.