Od októbra 2011 do januára 2012 pôsobil v SGI ako stážista. Počas stáže spolupracoval na správe Národný systém integrity spravovania na Slovensku. Od októbra 2011 spolupracuje taktiež na projekte Demagog.SK, kde od septembra 2012 pôsobil na pozícií senior analytika. Od januára 2015 pracuje na projekte Demagog.SK ako projektový manažér. Bakalársky titul získal v odbore aplikovaná ekonómia na FSEV UK. Absolvoval ročný študijný pobyt na Uppsala Universitet vo Švédsku, kde sa venoval štúdiu politických vied. V roku 2014 získal magisterský titul v odbore verejná politika na FSEV UK. V súčasnosti pokračuje v štúdiu verejnej politiky na doktorandskom stupni na Univerzite Komenského v Bratislave.