Čo priniesol seminár o štátnych nehnuteľnostiach?

V pondelok 06. 10.2017 sme v rámci projektu „Transparentné a efektívne nakladanie so štátnymi nehnuteľnosťami“ v spolupráci so spoločnosťou CBRE a Útvarom hodnoty za peniaze zorganizovali seminár. V rámci neho sme prezentovali naše zistenia a odporúčania. Spolu s našimi analytikmi Veronikou Prachárovou a Jurajom Kačurom, vystúpili aj Matej Kurian z Útvaru hodnoty za peniaze MF SR; Tomáš Hegedüš managing director CBRE Slovensko; a Martin Pongratz, riaditeľ stratégie manažmentu pracovísk, CBRE Rakúsko.

V prvom paneli Veronika Prachárová a Juraj Kačur odprezentovali výsledky nášho výskumu so zameraním na tri ministerstvá – Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo kultúry SR. Poukázali na nedostatky v správe, ako napríklad predražené platby za energie či strážne služby a nedostatočné využívanie kancelárskych priestorov, nakoľko v každom zo skúmaných ministerstiev pripadá na jednu kanceláriu v priemere iba jeden zamestnanec. Následne došlo k predstaveniu dobrej praxe zo zahraničia, pričom spomenuli napríklad fakt, že sa vo Veľkej Británii za 4 roky fungovania centralizovanej správy vládneho majetku podarilo uvoľniť 17 % plochy a znížiť prevádzkové náklady o £775 miliónov. Matej Kurian v rámci prvého panelu priblížil predovšetkým prácu ÚHP v tejto oblasti a nutnosť využívania princípu hodnoty za peniaze pri narábaní s verejnými financiami.

V druhom paneli vystúpili experti z firmy CBRE, ktorí sa zhodli na tom, že rovnako ako pri rapídnom napredovaní technológií, napreduje aj realitný sektor. Martin Pongratz odprezentoval dobrú prax budovania kancelárií vo svete a vysvetlil ako sa tento sektor mení. Rozprával aj o tom ako kvalitné prostredie dokáže výrazne zvýšiť efektivitu a spokojnosť pracovníkov. Ako odporúčanie použil zmenu z tradičného kancelárskeho prostredia na „activity based approach“ – t.j. na omnoho dynamickejšie prostredie, kde pracovníci nemajú vlastný stôl, ale presúvajú sa v rámci pracoviska podľa potreby.

Tomáš Hegedüš uzavrel expertný panel svojou prezentáciou o situácii s kancelárskymi priestormi v súkromnom sektore na Slovensku a priniesol odporúčania, čoho sa majú firmy a správcovia držať pri hľadaní nových kancelárskych priestorov.