Kam siaha politizácia štátnej správy?

Veronika Prachárová, Juraj Kačur, Denník N│28.6.2018

Uprednostňovanie politickej príslušnosti pred odbornosťou a skúsenosťami pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých pozícií je na ministerstvách bežnou praxou. Čo však vieme o politizácii v bezprostrednej blízkosti občanov – na okresných úradoch?

Obsadzovanie miest na úrovni ústredných orgánov (ministerstiev) po straníckej linke je všeobecne považované za jeden z kľúčových dôvodov slabého výkonu štátnej správy.

Pri rozoberaní tejto problematiky sa však často zabúda na jej miestnu úroveň.

Štátna správa nie je len o ministerstvách

Miestna štátna správa vykonáva pôsobnosť napríklad na úsekoch katastra nehnuteľností, cestnej dopravy a pozemných komunikácií či živnostenského podnikania. Občan s ňou teda pri riešení bežných životných situácií prichádza do kontaktu omnoho častejšie ako s ministerstvami. Jej odborný výkon preto nezanedbateľne vplýva na spokojnosť občanov so štátnymi inštitúciami. Politizácia riadenia ľudských zdrojov na úrovni miestnej štátnej správy tak môže mať zásadný vplyv na vzťah občanov a štátu. (pokračovanie v článku)