Správa o monitoringu prijímacieho konania na vybrané vysoké školy v SR v roku 2004

V roku 2004 uskutočnil Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI v poradí už tretí monitoring prijímacieho konania na vybrané vysoké školy (VŠ) v Slovenskej republike. Monitoring je súčasťou projektu Odbúravanie bariér pre vzdelávaciu mobilitu, ktorý podporuje Open Society Institute. V rámci komponentu A tohto projektu SGI monitoruje prijímacie konanie na SŠ a VŠ a následne analyzuje získané údaje. Vyhodnotenie informácií získaných od vysokých škôl slúži k získaniu komplexných informácií o procese prípravy prijímacích skúšok na VŠ v SR, ich priebehu, výsledkoch a dopadoch, ako aj hlavných výhodách a nedostatkoch a možnostiach ich nápravy.

Dlhoročný nepomer medzi ponukou voľných miest na vysokých školách a rastúcim počtom záujemcov o štúdium priniesol vo vzťahu škôl k verejnosti množstvo deformácií. Patrí medzi ne aj skutočnosť, že vysoké školy necítia tlak či povinnosť skladať verejnosti účty zo svojej činnosti v podobe transparentného správania. Dlhodobým cieľom Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť je motivovať a prispieť k obsahovej i procesnej zmene prijímacieho konania na vysoké, ale i stredné školy.