Štúdia „Oddelené vzdelávanie, oddelení občania?“

Ukončený projekt

Sieť organizácií zaoberajúcich sa výskumom vzdelávacej politiky: Network of Education Policy Centers organizovala medzinárodnú štúdiu „Divided Education, Divided Citizens?“ (Oddelené vzdelávanie – oddelení občania?). Na Slovensku ju realizovali partnerské organizácie: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, CVEK – Centrum pre výskum etnicity a kultúry a SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Chceli sme sa dozvedieť viac o súvislostiach medzi oddeleným vyučovaním skupín žiakov a ich „oddelenosťou“ v spoločenskom, politickom živote a porovnať tento jav aj v medzinárodnom meradle. Využili sme preto jednak dotazníkový prieskum zameraný na rodičov, učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl, fokusové skupiny študentov základných škôl s rôznym vyučovacím jazykom, ako aj rozhovory s expertami v oblasti školstva.