S Demagógom proti demagógii medzi mládežou

Cieľom projektu je práca s mládežou – 1) posilňovanie občianskej angažovanosti cez 12-týždennú stáž v Demagóg.SK s odborným vedením, počas ktorej by overovali tvrdenia politikov a 2) absolvovanie série workshopov (základy pol. systému; kritické myslenie; vyhľadávanie a overovanie informácii; písanie odborných textov so správnym zdrojovaním). Na základe skúseností, postrehov stážistov a PISA požiadaviek vytvoríme model vyučovacej hodiny zameranej na kritické myslenie pre Štátny pedagogický ústav. Celkový opis realizácie projektu: opis východiskovej situácie, opis potrieb cieľových skupín, opis a zdôvodnenie zvolenej stratégie projektu: Moderné technológie a informačná revolúcia nielenže zefektívnili prístup k poznatkom, ale podporili aj šírenie dezinformácií (stanford.io/2sGRb6b, bit.ly/3a4UOEQ). Svetové ekonomické fórum označilo dezinformácie ako jeden z najnaliehavejších problémov na svete. Viaceré štúdie (bit.ly/38cee98, bit.ly/2DMnZNu) dokazujú, že práve nepravdivé informácie sa dostávajú k čím ďalej tým väčšiemu počtu ľudí a ovplyvňujú aj výsledky volieb. Dobre fungujúca demokracia si pritom vyžaduje, aby boli voliči správne informovaní

Celkovo sa zvyšuje dopyt po faktickej kontrole obsahu, ktorú v realite odráža výrazný nárast factcheckerských iniciatív zameraných na výroky v politických debatách. Demagog.SK je prvou a stále jedinou platformou na overovanie faktov so spoľahlivou metodológiou v SR, ktorá permanentne zverejňuje výstupy – viac ako 15000 overených výrokov vyše 300 politikov za 10 rokov projektu. Na našu prácu odkazujú médiá, ale aj samotní politici, ktorí dokonca korigujú svoje tvrdenia. Proti dezinformáciám a nepravdám v politike sme v roku 2020 vytvorili výzvu “Klamať sa nemá” s 377 signatármi a veľkým záujmom médií. Chceme spraviť krok ďalej a okrem sprístupnenia hodnotení výrokov a výziev politikom systematicky učiť mládež ako pracovať s informáciami.  

Prieskumy (bit.ly/2LpoUYz, bit.ly/36aqHbV) totiž opakovane poukazujú na to, že práve mládež má sklon k voľbe extrémistických strán stavajúcich svoju rétoriku na dezinformáciách. Uvedomujú si to aj medzinárodné organizácie ako OECD, ktoré v roku 2018 rozšírilo testovanie PISA o meranie úrovne tzv. globálnej schopnosti. Žiaci musia napríklad vedieť vyhodnotiť informácie, formulovať argumenty a vysvetliť komplexnú situáciu či problém (výber zdroja, posúdiť jeho dôveryhodnosť atď.). Obdobne, Ministerstvo školstva v Správe o mládeži 2018 radí výchovu k občianstvu a kritickému mysleniu medzi hlavné výzvy. Potrebu výchovy ku kritickému mysleniu a poctivému narábaniu s informáciami a zdrojmi ukazujú aj opakujúce sa kauzy pri získavaní akademických titulov.  

Okrem škôl majú v napĺňaní tejto úlohy dôležitú rolu aj factcheckerské platformy, ktoré sa snažia o skvalitnenie verejnej diskusie založenej na faktoch. Pomocou moderných technológií mládeži zrozumiteľne vysvetľujú, či a prečo je výrok pravdivý. Navyše im vedia so svojim know-how pomôcť kriticky myslieť a podporiť ich mediálnu gramotnosť . Demagóg.SK má dlhoročné skúsenosti s prednáškami v školách, ako aj so zapájaním mládeže do factcheckingu. Je však nutné túto prácu inštitucionálne zachytiť v organizačných procesoch. Cieľom tohto projektu je preto zintenzívniť a systematizovať prácu s mladými, a to: 1) posilňovaním ich občianskej angažovanosti cez dvakrát 12-týždennú stáž s odborným vedením, počas ktorej by overovali tvrdenia politikov a 2) absolvovaním série workshopov so zameraním na a) základy politického systému, b) kritické myslenie, c) vyhľadávanie a overovanie informácii – práca s infozákonom a d) písanie odborných textov so správnym zdrojovaním. Mládeži sa tak nielenže poskytne občianske vzdelávanie, ale aj sa podporí ich občianska angažovanosť v spoločensky užitočnej aktivite s reálnym dopadom a účasť na verejnom dianí. Pri hľadaní stážistov budeme spolupracovať s mládežníckymi organizáciami po celej SR (napr. Rada mládeže, SDA, Mládež ulice), pričom im ponúkneme možnosť účasti na workshopoch. 3) Na základe skúseností, postrehov stážistov a PISA požiadaviek vytvoríme model vyučovacej hodiny (metodický list) zameranej na kritické myslenie, ktorý predstavíme Štátnemu pedagogickému ústavu. Na rozdiel od existujúcich podkladov (bit.ly/3fzmS4f, https://bit.ly/3gAokEO) by bol náš model viac pútavý (súčasťou materiálu aj video a kvíz), menej abstraktný a bližší životným situáciám. 

Donori: